Site Overlay

Què és PFI-PIP

Pla iniciació professional Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Titulació
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Durada
1 curs acadèmic
1.000 hores
820 hores en el centre educatiu
180 hores de pràctiques

Organització del curs:
Setembre a juny
Dilluns a divendres
8 a 14 hores

Continuïtat estudis:
PFI-PIP dona accés directe als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional (FP), també als d’Arts plàstiques i disseny (APD) superant la part específica de la prova d’accés.


El PFI és un programa formatiu que pretén completar la formació general i proporcionar als joves de 16 a 21 anys que no hagin acreditat l’ESO, l’oportunitat d’una banda, de continuar amb el seu itinerari formatiu i/o d’altre, incorporar-se al món laboral.

Els objectius generals del programa persegueixen desenvolupar i consolidar la maduresa personal dels i les joves, desenvolupant actituds, habilitats i capacitats, que els hi permetin participar com a ciutadans/es responsables d’acord als valors de convivència d’una societat democràtica.

També es pretén proporcionar una orientació professional i acadèmica que afavoreixi la inserció i promoció professional així com les competències professionals bàsiques.

A través d’aquests programes també s’aconsegueix la implicació de les empreses en els processos d’aprenentatge i d’ocupació, tot connectant les necessitats i finalitats formatives amb el món professionals.

Els PFI-PIP pretenen fomentar i desenvolupar el principi d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits, especialment en l’accés dels i les joves a la formació i al treball.


Amb el suport de: