Site Overlay

Característiques

Tal com hem esmentat l’EMAD, és una escola Municipal d’Art i disseny que imparteix cicles formatius reglats d’Arts plàstiques i disseny, monogràfics artístics per a adults, tallers d’infants d’expressió plàstica i el curs preparatori per la prova específica d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i Disseny.

Les titulacions d’Arts Plàstiques i Disseny estan homologades i permeten seguir un itinerari formatiu que s’inicia després de l’ESO. 

Adjuntem el vincle on trobareu els requisits per poder accedir al nostre centre: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/requisits/