Site Overlay

Règim disciplinari

Informem l’alumnat de l’EMAD de la Garriga i les seves famílies les mesures correctores i sancions que es derivin de les conductes i actituds incorrectes i greument perjudicials per mantenir la convivència en el nostre Centre. D’aquesta manera l’alumnat en quedar informat de les seves obligacions i resta sotmès al protocol disciplinari establert.
Per a més informació consulteu el Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre els drets i deures de l’alumnat +info.

CONDUCTES I ACTITUDS CONTRÀRIES I GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

 • Faltes injustificades de puntualitat i assistència a classe.
 • Actes d’incorrecció o desconsideració amb els membres de la comunitat escolar.
 • Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 • Actes greus d’indisciplina, injúries i ofenses contra els membres de la comunitat escolar
 • Agressió física o amenaces a membres de la comunitat escolar.
 • Vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar.
 • Suplantació de la personalitat en actes de vida docent, falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.
 • Deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i pertinences dels altres membres de la comunitat escolar.
 • Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat escolar.
  La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre.

MESURES CORRECTORES I SANCIONS:

 • Compareixença immediata davant del o la cap d’estudis o del director o la directora del centre.
 • Privació del temps d’esbarjo.
 • Amonestació escrita.
 • Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i / o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques es podrà prolongar fins a dues setmanes.
 • Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre fins a un període d’un mes.
 • Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per a un període des de cinc dies lectius fins a tres mesos, segons la gravetat de la seva conducta. L’alumne haurà de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que li encomanin.
 • Inhabilitació per cursar els estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi corresponent del curs acadèmic.
 • Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en què s’ha comès la falta.