Site Overlay

Normativa aules i tallers

Normativa aules informàtica

 1. El professor/a responsable del grup d’alumnes que utilitzin l’aula és qui vetlla pel compliment d’aquesta normativa, pel manteniment del material de l’aula i comunica les deficiències o desperfectes al coordinador/a d’informàtica i a secretaria acadèmica.
 2. L’alumnat que utilitza l’aula es fa responsable del bon ús de les instal·lacions, l’ordre i del material de l’aula.
 3. L’aula d’informàtica és d’ús exclusiu del curs que estigui assignat al taulell d’horaris. És a dir, en cap moment es podrà accedir lliurement per part d’alumnes que no tinguin classe, a excepció de tenir permís i/o indicacions del professorat. Un cop acabada la classe els i les alumnes sortiran de l’aula, deixaran els ordinadors apagats i els teclats ben col·locats.
 4. Donat l’ús constant que es fa de les aules d’informàtica per part de la majoria d’alumnat d’aquesta escola i el perjudici que es causa amb el mal ús dels ordinadors i la seva configuració:
  • No es poden introduir programes, jocs o arxius que no siguin exclusius del pla d’estudis; no es pot variar la configuració del sistema operatiu dels ordinadors.
  • Les impressions es limitaran a les indicades pel professorat.
  • No es pot menjar ni beure a les aules d’informàtica.
  •  Si en iniciar la classe es detecta un desperfecte, s’avisarà al professorat.
  • No es poden moure les pantalles ni els teclats del lloc on estan ubicats.
  • L’alumnat tindrà cura de no deixar sobre la taula (damunt dels teclats i les pantalles), jerseis, maletes o altres objectes que puguin malmetre el seu funcionament.
 5. L’alumnat ha de portar el seu ratolí. En cas de no portar-lo puntualment, el professor/a responsable li deixarà un i a canvi, haurà de deixar el mòbil fins que retorni el ratolí.
 6. L’alumne/a haurà de tenir llapis de memòria per emmagatzemar els treballs que desenvolupi durant el cicle i se l’haurà de proporcionar ell mateix. També s’haurà de responsabilitzar de tenir còpia de seguretat dels treballs.
 7. No fer cas d’aquesta normativa i cometre actes incívics pot suposar l’obertura d’un expedient disciplinari amb la corresponent sanció.

Normativa plató fotografia

 1. L’alumnat i el professorat que utilitza l’aula es fan responsables del bon ús de les instal·lacions, l’ordre i el material de l’aula. Qualsevol deficiència o desperfecte s’haurà de comunicar amb secretaria acadèmica del centre.
 2. L’alumnat podrà utilitzar els materials de l’aula amb la prèvia sol·licitud de la corresponent autorització al professor/a del mòdul.
 3. El plató és d’ús exclusiu del curs que estigui assignat al taulell d’horaris. És a dir, en cap moment es podrà accedir lliurement per part dels i les alumnes que no tinguin classe. Un cop acabada la classe anterior, al descans, els i les alumnes sortiran de l’aula. Podran quedar-s’hi amb el vistiplau del professor/a corresponent, tot fent-se responsables de l’ordre de l’aula i del material que utilitzin.
 4. En cap moment ni sota cap concepte es podran cedir als i les alumnes, en règim de préstec o lloguer, els materials de l’aula, ni ser utilitzats per a realitzar altra mena de tasques que no corresponguin a les programacions del curs o a les demandes de l’escola. La possibilitat d’utilitzar els materials de l’aula està supeditada a la presència dels profssorat o al seu permís exprés sobre un responsable que exerciti el control.
 5. Cal tenir cura del fons de paper continu i consultar amb el/la professor/a per fer-hi qualsevol modificació. Cal desconnectar els focus i flaixos abans de moure’ls de lloc.
 6. En tancar el plató s’haurà de comprovar:
 • que l’aula estigui endreçada i el material estigui al seu lloc;
 • que el material elèctric estigui desendollat.
 • per raons òbvies de seguretat, està expressament prohibit fumar al plató.

Normativa taller ebenisteria, maquetes i talla

 1. L’alumnat i el professorat que utilitza aquests tallers es fan responsables del bon ús de les instal·lacions i material de les aules. Qualsevol deficiència o desperfecte s’haurà de comunicar a la secretaria del centre.
 2. A fi de fomentar la seguretat, higiene i economia del taller d’ebenisteria i maquetes caldrà que l’alumnat tingui present:
  – Complir les observacions i normativa concreta de cadascuna de les màquines;
  – Prendre precaucions en treballar en màquines de tall, utilitzant les proteccions recomanades;
  – Respectar l’ordre intern d’emmagatzemat del material, així com l’aprofitament del que sobri.
 3. La compra de material per a la realització dels prototips es gestionarà a través de l’escola, fent-se l’alumnat càrrec de les despeses. Si en l’avaluació trimestral queda algun rebut pendent de pagament, no s’avaluarà a l’alumne. El material fungible que no sigui fusta se l’haurà de proporcionar el mateix alumne.
 4. En cap cas l’alumne pot utilitzar les màquines elèctriques sense la presència del professorat. Queda totalment prohibit treure del recinte eines i material sense l’expressa autorització del professorat.
 5. Cal que l’alumnat es responsabilitzi del seu material, així com dels projectes, maquetes i prototips.
 6. Les maquetes i prototips finalitzats i corregits tenen dues setmanes lectives perquè l’autor/a els retiri del taller. Si no es considerarà que l’alumne/a ho dóna al centre perquè en faci l’ús que cregui oportú.
 7. L’alumnat es fan responsables de la neteja i ordre del taller i de les eines.
 8. Per raons òbvies, està prohibit fumar a l’aula-taller, així com l’ús de productes inflamables no permesos.
 9. Respectar els horaris de talla i taller d’ebenisteria.
 10. Cap alumne/a pot manipular l’interior de les màquines.
 11. L’alumnat podrà fer ús del material sempre dins de l’aula.

Normativa laboratori fotografia

 1. L’alumnat i el professorat que utilitza l’aula es fan responsables del bon ús de les instal·lacions, l’ordre i el material de l’aula. Qualsevol deficiència o desperfecte s’haurà de comunicar al/a la secretari/ a del centre.
 2. L’alumnat podrà utilitzar els materials de l’aula amb la prèvia sol·licitud de la corresponent autorització al professor del mòdul.
 3. El laboratori és d’ús exclusiu del curs que estigui assignat al taulell d’horaris. És a dir, en cap moment s’hi podrà accedir lliurement per part dels/de les alumnes que no tinguin classe. Un cop acabada la classe anterior al descans els/les alumnes sortiran de l’aula. Podran quedar- s’hi amb el vistiplau del/de la professor/ a corresponent, tot fent-se responsables de l’ordre de l’aula i del material que utilitzin.
 4. En cap moment ni sota cap concepte es podran cedir als/a les alumnes, en règim de préstec o lloguer, els materials de l’aula, ni ser utilitzats per a realitzar cap altra mena de tasques que no corresponguin a les programacions del curs o a les demandes de l’escola. La possibilitat d’utilitzar els materials de l’aula està supeditada a la presència de professors/es o al seu permís exprés sobre un responsable que exerciti el control.
 5. És convenient que l’alumnat treballi sempre amb la mateixa ampliadora. En començar la sessió de laboratori l’alumnat comprovarà que tot estigui en ordre: ampliadores, objectius, filtres… L’alumnat farà un ús correcte de les ampliadores, el material i les instal·lacions.
 6. En tancar el laboratori s’ha de:
  – Revisar les piques, han de quedar buides i netes, i s’ha de comprovar que els desguassos no estiguin obstruïts;
  – Recollir i ordenar el material;
  – Recollir les restes de paper o qualsevol altre tipus de deixalla;
  – Deixar el material esbandit (cubetes, provetes, pinces…) i sec;
  – Revisar les connexions de les ampliadores i llums de seguretat i assegurar-se de que queden correctament desconnectades i que tenen l’objectiu.
 7. El professor responsable és l’encarregat de tancar personalment el laboratori en acabar la classe, i si ha autoritzat les alumnes a restar al laboratori s’haurà de fer responsable d’aquesta autorització.
 8. El material fungible del laboratori és responsabilitat dels alumnes. L’escola no es fa càrrec d’aquest material.
 9. Les fotografies s’han de recollir al més aviat possible un cop estan seques. Passada una setmana es llençaran les que quedin a l’assecadora.
 10. Per raons òbvies de seguretat, està expressament prohibit fumar al laboratori.