Site Overlay

Normativa general

Normes bàsiques

 • Està prohibit fumar dins del recinte escolar.
 • Està totalment prohibit el consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en tot el recinte escolar.
 • També està totalment prohibit el seu consum als espais i vies públics propers al centre escolar.
 • L’alumnat que incompleixi aquestes normes quedarà sotmès a les sancions que preveu la llei.
 • Per garantir la bona convivència amb els veïns:
 • L’alumnat haurà de mantenir lliure d’escombraries i residus els espais i vies públiques propers al centre escolar.
 • Està prohibit fer pintades i escopir als portals i en tota la via pública.

Normatives del centre

 1. Horari del centre: El centre romandrà obert de 8 a 21.30 h. Cada alumne/a disposarà d’un horari concret de la seva especialitat que li serà lliurat a començament de curs pel seu tutor/a.
 2. Horari de secretaria: De dilluns a divendres, 9 a 14 h i dimecres, de 15 a 18 h.
 3. Horari de compra de material: Matí de 9 a 14 h i tarda de 15 a 19 h.
 4. Puntualitat: El professorat es reserva el dret de tancar l’aula passats 5 minuts de l’hora d’entrada. Entre dues classes consecutives no es poden produir retards.
 5. Justificants: Tota falta cal que sigui justificada amb el certificat corresponent que es lliurarà al tutor/a.
  Una assistència inferior al 80% en un mateix mòdul pot comportar la pèrdua del dret a l’avaluació trimestral.
 6. En finalitzar la classe cal que els i les alumnes recullin el material utilitzat, deixin les taules netes i els seients a lloc.
 7. Els i les alumnes no podran romandre als passadissos en hores lectives.
 8. És obligatori portar el material i les eines necessàries per a un desenvolupament normal del curs. No es podrà entrar a classe sense les eines.
 9. L’escola assignarà una quota quadrimestral o anual pels materials específics de cadascun dels cicles formatius.
 10. El cost del material fungible anirà a càrrec dels i les alumnes.
 11. L’EMAD no es fa responsable del material i dels objectes personals que es deixin a l’escola.
 12. L’alumne/a haurà de tenir cura del material didàctic i del mobiliari de l’escola i es farà responsable dels possibles desperfectes.
 13. L’EMAD es reserva el dret de disposar dels treballs dels i les alumnes per exposar- los tant al centre, a la mostra de final de curs o penjar-los a la web.
 14. Les despeses de les sortides que organitzi l’EMAD corren a càrrec dels i les alumnes. Els menors hauran de portar una autorització signada pels pares, mares o tutors.
 15. Està prohibit fumar en el recinte de l’escola. Al seu voltant, fins a 150 m. I a la plaça de Can Caralt.
 16. Els menors no podran sortir del recinte de l’escola en hores lectives.
 17. No es permet de pujar ni begudes ni menjar a les aules.
 18. No es pot utilitzar el mòbil de manera injustificada: Només si és necessari per al desenvolupament de les activitats de classe.
  El professorat podràs retirar el mòbil dels i les alumnes si en fan un ús injustificat.
 19. L’ús de l’ascensor està restringit a persones amb necessitats específiques.
 20. No es pot entrar a la sala de professors sense autorització prèvia.