Site Overlay

Guia 3×2 Gràfica publicitària + Gràfica interactiva

Estudiar amb la modalitat 3×2

El nostre centre ofereix la possibilitat d’assolir 2 cicles formatius de Grau superior en 3 cursos: Gràfica publicitària i Gràfica interactiva
Els continguts i matèries d’aquests dos cicles es complementen i possibiliten la formació d’un perfil professional amb molta demanda laboral perquè combina coneixements amplis del llenguatge gràfic i visual i de les noves tecnologies aplicades a la comunicació.
1r curs: Mòduls comuns als dos cicles.
2n curs: Assoleix el primer títol.
3r curs: Assoleix el segon títol.


Gràfica publicitària

Ubicació curricular

Nivell: Grau superior. Equival el nivell 1 de l’ensenyament superior en el Marc Espanyol de Qualificacions per a la Educació Superior.
Titulació: Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica publicitària.
Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual.

Durada total: 2.000 hores (2 cursos acadèmics).
Crèdits ECTS: 120.
Mòduls formatius: 1.720 hores.
Formació pràctica a l’empresa (FCT): 280 hores.
Referent europeu: CINE 5-b.

Àmbit professional

 1. Idear i elaborar projectes de gràfica publicitària amb qualitat formal i funcional. Proposar i realitzar solucions gràfiques per a transmetre missatges publicitaris en projectes de l’especialitat de gràfica publicitària, amb qualitat formal i funcional (tècnica, artística i comunicativa) a partir d’una proposta pròpia o d’un encàrrec professional determinat per empreses, institucions o altres professionals.
 2. Planificar i desenvolupar el projecte de l’especialitat de gràfica publicitària des de la identificació de l’encàrrec comunicatiu, la definició dels aspectes formals i estètics, funcionals i tècnics, fins a la realització del producte acabat, responsabilitzant-se de la supervisió del treball tècnic especialitzat i possibilitant la coordinació del treball en equip.
 3. Planificar i realitzar els controls de qualitat corresponents a les diferents fases del projecte per garantir un producte acabat que compleixi amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles en l’àmbit professional, seguint en tot moment del procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Competències professionals

 • Portar a terme, de manera autònoma, projectes gràfic publicitaris amb el nivell exigible professionalment.
 • Comunicar eficientment idees i missatges publicitaris, seleccionant i utilitzant les tècniques i els recursos gràfics i tipogràfics més adients.
 • Dotar al producte gràfic publicitari dels elements persuasius, informatius i/ o identificatius adequats als objectius de l’encàrrec per a comunicar eficientment idees i missatges adreçats a diferents mitjans d’informació i/o difusió.
 • Planificar i desenvolupar totes les fases dels projectes de gràfica publicitària utilitzant les tècniques gràfiques i estils més adequats a les especificacions formals i tècniques prèviament determinades.
 • Identificar i definir els aspectes artístics, comunicatius, formals, funcionals i tècnics d’un missatge publicitari en suport gràfic.
 • Transmetre la informació adequada amb precisió i elaborar normes d’aplicació i genera documents que facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del producte gràfic publicitari.
 • Realitzar els controls de qualitat necessaris en cada fase del procés projectual per a l’obtenció d’un producte gràfic publicitari de qualitat tècnica, artística i comunicativa i adequat al mitjà gràfic on s’ha d’incorporar.
 • Conèixer i complir la normativa específica que regula el sector i l’activitat professional.
 • Buscar, seleccionar, analitzar i arxivar la documentació i el material gràfic de referència i gestionar les fonts i recursos òptims per a la realització d’un projecte de gràfica publicitària.
 • Utilitzar i dominar les tècniques i tecnologies pròpies de l’especialitat, tant en els aspectes teòrics com pràctics, i conèixer tant les especificitats del material i dels equips professionals com la seva cura i manteniment.
 • Realitzar els originals tenint present les particularitats dels processos de reproducció i/o difusió posteriors fent el seguiment i el control de qualitat corresponent.
 • Coordinar el treball que es derivi o generi a partir del desenvolupament del projecte gràfic publicitari.

Gràfica interactiva

Ubicació curricular

Nivell: Grau superior. Equival el nivell 1 de l’ensenyament superior en el Marc Espanyol de Qualificacions per a la Educació Superior.
Titulació: Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica interactiva.
Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual.

Durada total: 2.000 hores (2 cursos acadèmics).
Crèdits ECTS: 120.
Mòduls formatius: 1.720 hores.
Formació pràctica a l’empresa (FCT): 280 hores.
Referent europeu: CINE 5-b.

Àmbit professional

 1. Idear i elaborar projectes de gràfica interactiva amb qualitat formal i funcional (tècnica, artística i comunicativa) a partir d’un projecte propi o d’un encàrrec professional determinat que integrin i desenvolupin de forma òptima conceptes d’usabilitat d’interfícies, arquitectura de la informació i accessibilitat, grafisme digital, vídeo, so, etcètera.
 2. Planificar i desenvolupar el projecte de l’especialitat de gràfica interactiva des de la identificació de l’encàrrec comunicatiu, la definició dels aspectes formals i estètics, funcionals i tècnics, fins a la realització del producte acabat, responsabilitzant-se de la supervisió del treball tècnic especialitzat i possibilitant la coordinació del treball en equip.
 3. Planificar i realitzar els controls de qualitat corresponents a les fases diferents de projecte per garantir un producte acabat que compleixi amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles en l’àmbit professional, seguint en tot moment del procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Competències professionals

 • Dotar al producte gràfic interactiu dels elements persuasius, informatius i / o identificatius adequats als objectius de l’encàrrec per comunicar eficientment idees i missatges adreçats a mitjans d’informació i/o difusió diferents mitjançant els recursos del llenguatge multimèdia.
 • Gestionar elements gràfics de la interfície i seleccionar els recursos més adients per solucionar aspectes de configuració i instal·lació.
 • Planificar i desenvolupar totes les fases dels projectes de gràfica interactiva, de manera autònoma, mitjançant les tècniques gràfiques i estils més adequats a les especificacions narratives i tècniques prèviament determinades, i amb el nivell de qualitat tècnica, artística i comunicativa exigible professionalment.
 • Transmetre la informació adequada amb precisió i elaborar normes d’aplicació i genera documents que facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del producte gràfic interactiu.
 • Seleccionar i utilitzar les tècniques i els recursos gràfics més adients per donar solució gràfica als objectius comunicatius i expressius, formals, funcionals i tècnics d’un problema comunicatiu de l’encàrrec de projecte.
 • Buscar, seleccionar, analitzar i arxivar la documentació i el material gràfic de referència i gestiona les fonts i recursos òptims per a la realització d’un projecte de gràfica interactiva.
 • Coordinar el treball que es derivi o generi a partir del desenvolupament del projecte gràfic interactiu i realitzar correctament els processos de producció del producte interactiu.
 • Conèixer i complir la normativa específica que regula el sector i l’activitat professional.
 • Atendre adequadament les especificacions d’un encàrrec donat proposant solucions diverses de gràfica interactiva, orientades a formats i mitjans tècnics diferents.
 • Identificar i definir els aspectes artístics, comunicatius, formals, funcionals I tècnics d’un projecte de gràfica interactiva d’acord a les especificacions de l’encàrrec.
 • Utilitzar i dominar les tècniques i tecnologies pròpies de l’especialitat, tant en els aspectes teòrics com pràctics, i conèixer tant les especificitats del material i dels equips professionals com la seva cura i manteniment.
 • Realitzar el projecte tenint present les particularitats dels processos de reproducció i/o difusió posteriors fen el seguiment i el control de qualitat corresponent.
 • Realitzar els controls de qualitat necessaris en cada fase del procés projectual per a l’obtenció d’un producte gràfic interactiu de qualitat tècnica, artística i comunicativa i adequat al mitjà on s’ha d’incorporar.

Distribució mòduls i unitats formatives (UF) per curs

CURS COMÚGRÀFICA PUBLICITÀRIAGRÀFICA INTERACTIVA
MÒDULS COMUNS
Fonaments de la representació i l’expressió visual: 99 h / 6 ECTS
UF1 Elements plàstics i visuals.
Morfologia i dinamisme de la composició
33 h
2 ECTS
UF2 Llum i color. Relacions.
Valors simbòlics
33 h
2 ECTS
UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa33 h
2 ECTS
Formació i orientació laboral: 66 h / 3 ECTS
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny:
Les propietats especials
22 h
1 ECTS
UF2 Incorporació al treball:
El procés de cerca de feina
22 h
1 ECTS
22 h
1 ECTS
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora:
El treball per compte propi
22 h
1 ECTS
22 h
1 ECTS
Fotografia: 99 h / 6 ECTS
UF1 Llenguatge fotogràfic15 h
1 ECTS
UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge42 h
2 ECTS
UF3 Fotografia aplicada a projectes de l’especialitat42 h
3 ECTS
42 h
3 ECTS
Llenguatge i tecnologia audiovisual: 198 h / 12 ECTS
UF1 Introducció als mitjans audiovisuals18 h
1 ECTS
UF2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius54 h
3 ECTS
UF3 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual63 h
4 ECTS
UF4 Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual63 h
4 ECTS
63 h
4 ECTS
Mitjans informàtics: 99 h / 6 ECTS.
UF1 Introducció als mitjans informàtics15 h
1 ECTS
UF2 Tractament de la imatge bitmap 40 h
2 ECTS
UF3 Tractament de la imatge vectorial44 h
3 ECTS
Recursos gràfics i tipogràfics: 99 h / 7 ECTS
UF1 Evolució històrica de la tipografia20 h
2 ECTS
UF2 Signe tipogràfic35 h
2 ECTS
UF3 Aplicació tipogràfica44 h
3 ECTS
Teoria de la imatge: 66 h / 3 ECTS
UF1 Teoria de la imatge66 h
3 ECTS
MÒDULS ESPECÍFICS GRÀFICA PUBLICITÀRIA
Fonaments de disseny gràfic: 99 h / 6 ECTS
UF1 Comunicació visual i disseny.
Semiòtica del disseny gràfic
33 h
2 ECTS
UF2 Disseny gràfic. Àmbits i tipologies.
Indústria gràfica
33 h
2 ECTS
UF3 El projecte de disseny gràfic. El procés creatiu.
Procés projectual i metodologia
33 h
2 ECTS
Història de la imatge publicitària: 99 h / 6 ECTS
UF1 Comunicació visual i les seves manifestacions:
La imatge publicitària
15 h
1 ECTS
UF2 Història de la imatge publicitària:
Antecedents, evolució i actualitat
84 h
5 ECTS
Projectes de gràfica publicitària: 400 h / 25ECTS
UF1 Introducció als projectes de gràfica publicitària20 h
1 ECTS
UF2 El disseny gràfic i la comunicació visual en la gràfica publicitària25 h
2 ECTS
UF3 Àmbits d’aplicació de la comunicació gràfica.
La gràfica publicitària
160 h
9 ECTS
UF4 Identitat i comunicació.
Sistemes gràfics en la gràfica publicitària
95 h
6 ECTS
UF5 Tipografia, sistemes i organització de la informació.
La tipografia en la gràfica publicitària
75 h
5 ECTS
UF6 Anàlisi i presentació dels projectes de gràfica publicitària25 h
2 ECTS
Projecte integrat: 99 h / 10 ECTS
UF1 Projecte integrat99 h
10 ECTS
Teoria de la publicitat i màrqueting: 99 h / 7 ECTS
UF1 Publicitat: comunicació i persuasió 66 h
4 ECTS
UF2 Introducció al màrqueting aplicat a la publicitat 33 h
3 ECTS
Tipografia: 198 h / 12 ECTS (Inclou les 3 UF del mòdul Recursos gràfics i tipogràfics)
UF4 Usos tipogràfics i creació d’alfabets99 h
5 ECTS
Crèdits de lliure disposició del centre: 99 h / 6 ECTS
UF1 Dibuix publicitari99 h (75 h)
6 ECTS
MÒDULS ESPECÍFICS GRÀFICA INTERACTIVA
Història de la imatge audiovisual i multimèdia: 99 h / 6 ECTS
UF1 Comunicació visual i les seves manifestacions:
La imatge audiovisual i multimèdia
15 h
1 ECTS
UF2 Història de la imatge audiovisual i multimèdia:
Antecedents, evolució i actualitat
84 h
5 ECTS
Interfícies gràfiques d’usuari: 165 h / 12 ECTS
UF1 Introducció a l’entorn gràfic 15 h
1 ECTS
UF2 Interfície gràfica d’usuari54 h
4 ECTS
UF3 Sistemes perifèrics d’informació15 h
1 ECTS
UF4 Percepció i tècniques d’usabilitat36 h
2 ECTS
UF5 Interacció i aplicació gràfica45 h
4 ECTS
Llenguatge de programació: 132 h / 6 ECTS
UF1 Conceptes bàsics de programació25 h
1 ECTS
UF2 Llenguatge de programació 70 h
3 ECTS
UF3 Base de dades.
Organització d’arxius
37 h
2 ECTS
Projectes de gràfica interactiva: 400 h / 25 ECTS
UF1 Introducció als projectes de Gràfica interactiva 20 h
1 ECTS
UF2 Estructura i planificació del disseny web110 h
7 ECTS
UF3 Metodologia i procediments. Disseny i producció multimèdia 200 h
11 ECTS
UF4 Noves plataformes interactives 45 h
4 ECTS
UF5 Anàlisi i presentació dels projectes de Gràfica interactiva25 h
2 ECTS
Projecte integrat: 99 h / 10 ECTS
UF1 Projecte integrat99 h
10 ECTS
Crèdits de lliure disposició del centre: 99 h / 6 ECTS
UF1 Metodologia projectual33 h
2 ECTS
UF2 Disseny 3D33 h
2 ECTS
UF3 Projectes33 h
2 ECTS
EN EL CENTRE954 h
62 ECTS
880 h
58 ECTS
880 h
58 ECTS
Formació pràctica a l’empresa (FCT)280 h
12 ECTS
280 h
12 ECTS
MÒDULS COMUNS (1r curs)840 h
50 ECTS
840 h
50 ECTS
TOTALS CICLES FORMATIUS2.000 h
120 ECTS
2.000 h
120 ECTS

Màxim d’hores suspeses per passar a 2n curs: 238,5 h (25% de 954 h)


Material i bibliografia

Pots consultar el material en aquest link.


Extret de la normativa: Guies i indicacions cicles formatius Arts plàstiques i disseny LOE +info