Site Overlay

Guia Creació d’objectes i moble

Ubicació curricular

Nivell: grau mitjà.
Titulació: Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Reproduccions artístiques en fusta, Perfil professional de Creació d’objecte i moble.
Família professional: Arts aplicades a l’escultura.

Durada total: 1.600 hores (2 cursos acadèmics).
Mòduls formatius: 1.485 hores.
Formació pràctica a l’empresa (FCT): 115 hores.
Referent europeu: CINE-3.


Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat com a professional independent en el seu propi taller o en altres empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic relacionats amb el camp de la creació d’objectes i moble en fusta, com a treballador en el àrea d’execució de la producció realitzant la seva tasca en el marc de les funcions i els objectius assignats pel tècnics de superior nivell al seu i coordinant petits grups de treball. Pot també exercir com a professional independent o associat a altres professionals, realitzant treballs propis, o bé encàrrecs per a altres tallers

Sector productiu

Es situa en el sector artesà i artístic relacionat amb la creació d’objectes i moble en fusta, en el sector de les arts plàstiques i en altres sectors de producció industrial que requereixin els seus serveis. En aquelles altres emmarcades en altres sectors de la producció o de la construcció que requereixin els serveis d’aquest professional.

Ocupacions i llocs de treball rellevants

 • Joguines i estructures per al joc i el lleure pels infants, joves i adults.
 • Elements d’ornamentació d’ús quotidià: elements promocionals d’empresa, marxandatge, etc.
 • Elements decoratius per a la llar i espais públics.
 • Talla aplicada a elements i moble.
 • Objectes escultòrics.
 • Construccions efímeres: fires, estands, aparadors, escenografia, etc.
 • Construcció de maquetes volumètriques i amb detall.
 • Fabricació de prototips.
 • Creació i muntatge de mobles.
 • Manteniment i rehabilitació del mobiliari d’interior i d’exterior.
 • Conservació i restauració del patrimoni artístic i històric.
 • Complements personals.

Distribució mòduls i unitats formatives (UF) per curs

1r CURS2n CURSTOTAL
Anglès tècnic 66 h
UF1 Anglès tècnic 66 h66 h
Dibuix artístic99 h
UF1 Llum i color. Iniciació conceptual i tècnica33 h
UF2 Dibuix: anàlisi, estructura i representació bidimensional.
Iniciació conceptual i tècnica 66 h
66 h
Dibuix tècnic66 h
UF1 Anàlisi, estructura i representació tècnica de la forma:
Iniciació a la geometria plana
33h
UF2 Anàlisi, estructura i representació tècnica de la forma:
Iniciació a la geometria descriptiva
33h
Dibuix per ordinador i 3D 99 h
UF1 Dibuix per ordinador sistemes CAD66 h
UF2 Iniciació al dibuix en 3D33 h
Formació i orientació laboral66 h
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny. Iniciació.22 h
UF2 Incorporació al treball. Iniciació.22 h
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora. Iniciació. 22 h
Historia de l’art i de l’escultura66 h
UF1 Iniciació a la història de l’art i als conceptes artístics22 h
UF2 Evolució de les arts de la prehistòria a la modernitat22 h
UF3 Història de l’art i l’escultura del segle XIX al segle XXI22 h
Materials i tecnologia de la fusta66 h
UF1 Cubicatge. Sistema mètric decimal i càlcul de superfícies11 h
UF2 Materials.La fusta i els seus derivats11 h
UF3 Processos de transformació de la fusta11 h
UF4 Plàstics, compostos i altres materials22 h
UF5 Materials i sostenibilitat11 h
Mitjans informàtics33 h
UF1 Iniciació als mitjans informàtics33 h
Obra final66 h
UF1 Obra final 66 h
Taller de creació d’objecte i moble132 h
UF1 Processos de creació d’objecte i moble (1)99 h
UF2 Processos de creació d’objecte i moble (2)33 h
Taller de reproduccions en fusta561 h
UF1 Introducció. Materials i eines132 h
UF2 Mecanitzat amb màquines portàtils i convencionals132 h
UF3 Desenvolupament, aplicació i realització de reproduccions artístiques en fusta 165 h
UF4 Execució i presentació de reproduccions en fusta.132 h
Taller de talla en fusta66 h
UF1 Talla expressiva33 h
UF2 Talla aplicada33 h
Volum99 h
UF1 Introducció al concepte d’espai tridimensional33 h
UF2 La forma volumètrica: Iniciació a l’anàlisi, estructura i representació tridimensional66 h
HORES EN EL CENTRE924 h561 h1.485 h
Formació pràctica a l’empresa (FCT)115 h115 h
HORES CICLE924 h676 h1.600 h

Màxim d’hores suspeses per passar a 2n curs: 231 h (25% de 924 h)


Material i bibliografia

Pots consultar el material en aquest link.


Extret de la normativa: Guies i indicacions cicles formatius Arts plàstiques i disseny LOE +info