Site Overlay

Formació practica a l’empresa (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat d’ensenyaments d’Arts plàstiques i disseny, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Objectius

  1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
  2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
  3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
  4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
  5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Inici FCT: Prioritàriament en el segon curs.

Qualificació: Apte/a o no apte/a.

Exempcions

Exempció del 100% per experiència professional relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu:
Si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les de l’FCT.
Exempció del 50% per experiència professional relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu:
Si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% a les de l’FCT.
Exempció del 25% per experiència professional relacionada amb un àmbit professional diferent del cicle formatiu:
L’alumne ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores de l’FCT.

Documentació acreditativa original o compulsada:
Treballadors per compte d’altri:

· Document de l’empresa on s’especifiquin les tasques que hi desenvolupa l’alumne/a.
· Contracte de treball.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).
Per treballadors per compte propi:
· Certificat d’alta en el Cens d’obligats tributaris.
· Documentació que evidenciï de l’activitat exercida.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).


Extret de la normativa: Formació en centres de treball +info