Site Overlay

Còpia o plagi

Les noves tecnologies de la comunicació permeten l’accés universal a la informació, però alhora possibiliten l’apropiació indeguda de material generat per altres. Per la qual cosa, el centre vetllarà perquè l’alumnat respecti els codis ètics de la bona pràctica professional, les idees bàsiques de la propietat intel·lectual i els drets d’autoria.

El cas de còpia o plagi en una activitat, comportarà la qualificació de 0 en la UF a la qual pertany, sense possibilitat de recuperació dins del mateix curs.