Site Overlay

Organització del currículum

• Mòduls formatius que s’imparteixen al centre.
• Obra final, cicles de grau mitjà / Projecte integrat, cicles de grau superior.
• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers (FCT).

Mòduls formatius

Els mòduls formatius (o assignatures) es consideren equivalents a matèria teòrica, matèria teoricopràctica o matèria pràctica.
Dins dels mòduls formatius es desenvolupen les capacitats artística, tècnica i tecnològica, associades a cada perfil professional.
En els cicles de grau superior, els mòduls formatius tenen assignats un nombre determinat de crèdits ECTS que inclouen les hores lectives (presencials) i les hores no presencials de treball de l’alumne/a.

Unitats formatives (UF)

Els mòduls formatius s’estructuren en unitats formatives de durada variable. Són una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts relacionats amb unes activitats de treball, amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.
En els cicles de grau superior, les unitats formatives tenen assignats un nombre de crèdits ECTS determinats.
Per aprovar un mòdul formatiu s’ha d’haver aprovat totes les seves unitats formatives.
No es pot repetir una unitat formativa aprovada per millorar nota.

Resultats d’aprenentatge

És la competència que ha d’adquirir l’alumne per desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultats. És el que l’alumne ha de saber, comprendre i ser capaç de fer després d’acabar una activitat, una unitat formativa o un mòdul.

Continguts

A cada resultat d’aprenentatge li correspon un bloc de continguts. Els continguts són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumne ha d’assimilar per assolir una capacitat professional.

Crèdits ECTS cicles formatius grau superior

El nivell de tècnic/a superior es constitueix en el nivell 1 de l’ensenyament superior en el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.
A efectes de facilitar el reconeixement (convalidació) de crèdits entre els títols de tècnic/a superior i els estudis artístics superiors i els graus universitaris i per tal de promoure la mobilitat dels i les estudiants i titulats a l’espai europeu de l’ensenyament superior, s’ha incorporat el sistema europeu de reconeixement, transferència i acumulació de crèdits ECTS, com a unitat de mesura.
S’ha assignat 120 crèdits ECTS als títols professionals de grau superior d’arts plàstiques i disseny, distribuïts entre els mòduls formatius regulats pel currículum.
Un crèdit ECTS equival a 25 hores de dedicació. És la suma de les hores lectives impartides en el centre educatiu i les de dedicació fora de l’aula.


Extret de: DECRET 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial