Site Overlay

Protocol vaga

Protocol establert a l’EMAD per regular les absències causades pel dret a vaga de l’alumnat.

Segons el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, i l’article 2.10.2. de la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), els alumnes poden no assistir al centre, tot i que les absències causades per actes reivindicatius només seran justificades si el pare, mare o tutor/a legal del alumnes menors d’edat en comunica l’autorització a la direcció del centre, excepcionalment i ben argumentat el dia posterior a la vaga. Si l’alumne és major d’edat cal que signi la carta d’adhesió a la vaga presentada pel representant del grup classe.
L’alumnat haurà d’informar al centre de la seva intenció de fer vaga amb un marge de 48 hores abans del dia de la vaga.
En cas dels menor si informa de l’adhesió però el centre no rep autorització de la família, el claustre comptarà una falta d’assistència injustificada i s’avisarà als representants dels menors.
Si el centre rep en aquestes 48 hores prèvia a la vaga la carta d’adhesió per part de l’alumnat, direcció enviarà un comunicat a les famílies informant-ne.
En cas que no es compleixin aquests terminis i no estigui argumentat el motiu de vaga els claustre comptarà la falta d’assistència de l’alumnat.

Si la convocatòria de vaga està acceptada per un:

  • 30% de l’aula, el professor podrà avançar matèria i és l’alumne que s’adhereixi a la vaga qui haurà de responsabilitzar de posar-se al dia per recuperar la matèria perduda.
  • 50% de l’aula, les classes es portaran a terme amb el professor corresponent sense avançar matèria.
  • 70% de l’aula, hi haurà aula oberta de treball amb professorat de guàrdia.

En dia de vaga el professorat no realitzarà exàmens o proves en l’esmentada data independentment del nombre d’alumnes assistents. En aquest cas es consensuarà amb el grup classe el proper dia de la prova.
Durant l’exercici del dret de vaga és responsabilitat dels pares el que facin els seus fills. El professorat i l’ Equip Directiu del Centre no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en el cas d’inassistència justificada d’un alumne.

Adhesió del grup classe a la vaga
Adhesió-del-grup-classe-a-vaga

Autorització absència de menors amb motiu de vaga
autoritzacio-vaga