Site Overlay

Guia Assistència al producte gràfic interactiu

Ubicació curricular

Nivell: grau mitjà.
Titulació: Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic interactiu.
Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual.

Durada total: 1.600 hores (2 cursos acadèmics).
Mòduls formatius: 1.400 hores.
Formació pràctica a l’empresa (FCT): 200 hores.
Referent europeu: CINE-3.


Àmbit professional

L’assistent/a al producte gràfic interactiu desenvolupa la seva activitat i exerceix les seves competències professionals com a realitzador autònom, interpretant les especificacions d’un projecte gràfic donat i realitzant les tasques de producció d’elements en suport web i multimèdia, o com a treballador per compte d’altri, en equips multidisciplinaris de realització parcial o total de productes de comunicació visual interactiva.

Sector productiu

Se situa en empreses relacionades amb la comunicació visual i el producte interactiu: sector audiovisual, empreses multimèdia, agències de publicitat, editorials i publicacions on line, estudis de disseny. Departaments de màrqueting, publicitat, o disseny dins d’empreses.

Ocupacions i llocs de treball rellevants

  • Tractament informàtic, composició i preparació de textos i/o imatges per a l’edició web i multimèdia.
  • Producció i tractament d’elements multimèdia.
  • Tècnic en programes d’edició web.
  • Interpretació de projectes de comunicació interactiva i realització dels seus elements gràfics.
  • Obtenció, correcció i realització del tractament d’elements multimèdia per a llocs web i productes gràfics interactius diversos.

Distribució mòduls i unitats formatives (UF) per curs

1r CURS2n CURSTOTAL
Anglès tècnic 66 h
UF1 Anglès tècnic 66 h66 h
Dibuix artístic99 h
UF1 Color. Iniciació 33 h33 h
UF2 Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació 66 h
Dibuix tècnic66 h
UF1 Anàlisi, estructura i representació de la forma:
Geometria plana. Iniciació
33 h
UF2 Anàlisi, estructura i representació de la forma:
Geometria descriptiva. Iniciació
33 h
Edició web271 h
UF1 Introducció a la xarxa15 h
UF2 Llenguatges de programació. Codi Font 66 h
UF3 Estructura i disseny web99 h
UF4 Publicació a la xarxa25 h
UF5 Aplicacions noves i recursos66 h
Fonaments de disseny gràfic99 h
UF1 Comunicació visual i disseny.
Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació
33 h
UF2 Disseny gràfic. Àmbits i tipologies.
Indústria gràfica. Iniciació
33 h
UF3 Projecte de disseny gràfic en suport imprès
i en suport web. Procés projectual i metodologia.
Creativitat. Iniciació
33 h
Formació i orientació laboral66 h
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny:
Les propietats especials. Iniciació
22 h
UF2 Incorporació al treball: El procés de cerca de feina.
Iniciació
22 h
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora:
El treball per compte propi. Iniciació
22 h
Historia del disseny gràfic66 h
UF1 Comunicació visual i les seves manifestacions:
El disseny gràfic
15 h
UF2 Història del disseny gràfic:
Antecedents, evolució i actualitat
51 h
Mitjans informàtics99 h
UF1 Introducció als mitjans informàtics15 h
UF2 Introducció a la imatge bitmap19 h
UF3 Introducció a la imatge vectorial20 h
UF4 Introducció a la composició i l’autoedició45 h
Multimèdia271 h
UF1 Introducció al multimèdia18 h
UF2 Imatge54 h
UF3 Vídeo54 h
UF4 So49 h
UF5 Animació54 h
UF6 Entorns multimèdia i integració de continguts42 h
Obra final66 h
UF1 Obra final 66 h
Projectes 33 h
UF1 Projectes. Iniciació33 h
Tipografia99 h
UF1 Evolució històrica de la tipografia. Iniciació 20 h
UF2 Signe tipogràfic. Iniciació 35 h
UF3 Aplicació tipogràfica. Iniciació44 h
Volum99 h
UF1 Espai. Iniciació33 h
UF2 Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació 66 h
HORES EN EL CENTRE778 h622 h1.400 h
Formació pràctica a l’empresa (FCT)200 h200 h
HORES CICLE778 h822 h1.600 h

Màxim d’hores suspeses per passar a 2n curs: 194,5 h (25% de 778 h)


Material i bibliografia

Pots consultar el material en aquest link.


Extret de la normativa: Guies i indicacions cicles formatius Arts plàstiques i disseny LOE +info