Site Overlay

Obra final / Projecte integrat

Obra final cicles grau mitjà

El mòdul d’obra final reuneix dels continguts impartits en el cicle, mitjançant la interrelació dels coneixements específiques del camp professional. Té una durada de 66 hores lectives presencials i es porta a terme a segon curs.

Continguts obra final

Memòria descriptiva del treball amb:
· Definició del treball.
· Documentació i anàlisi.
· Descripció tècnica del treball.
· Presentació del procés i de les fases de realització.
· Pressupost.
· Descripció del resultat final.
· Conclusions, anàlisi del procés i valoració personal de la feina realitzada (procés) i del producte (obra) final.
· Bibliografia i webgrafia normalitzada.
· Annexos (si es considera necessari).
Realització pràctica: resultat final, si és el cas, maqueta, prototip o model de l’obra.
Presentació pública: presentació oral amb suport gràfic i/o audiovisual.

Convocatòries

L’obra final té quatre convocatòries, dues per curs. En el nostre centre, la primera convocatòria és el mes de juny i la segona convocatòria el mes de setembre.
En el cas d’obtenir una avaluació negativa en la primera convocatòria, l’alumne/a haurà de millorar els apartats amb una qualificació inferior a 5 i presentar-se a la convocatòria del setembre. Si l’alumne/a obté una avaluació negativa en la convocatòria del setembre, haurà de realitzar el següent curs l’obra final des de la fase inicial ajustant-se al nou tema.

Avaluació obra final

S’avalua una vegada s’han superat els mòduls formatius del cicle i la formació pràctica en empreses (FCT). En el cas que l’alumne/a encara no hagués superat la la formació pràctica en empreses (FCT), ho hauria de fer dins d’aquell mateix curs. No es podrà tramitar el títol fins que la fase de pràctiques estigui acabada i avaluada.
En l’avaluació es tenen en compte aquests apartats:
· El procés de treball.
· La memòria descriptiva del treball.
· La realització pràctica de l’obra final.
· La presentació pública.
Cada apartat pot tenir una ponderació diferent, no inferior al 15% i cadascun es qualifica entre 0 i 10 punts (pot tenir un decimal). La qualificació final s’expressa amb una nota de 0 a 10 sense decimals.

Reclamació qualificació

La comissió avaluadora atendrà les consultes sobre la qualificació de l’obra final el mateix dia de la publicació de les notes.
En el cas de que l’alumne/a vulgui fer reclamacions, caldrà adreçar-les per escrit a la comissió en el termini de dos dies hàbils a partir de la publicació. Un cop reunida la comissió, notificarà per escrit la resolució adoptada en la revisió. En la notificació s’indicaran els terminis i el procediment per recórrer si l’alumne/a no està d’acord.


Projecte integrat cicles grau superior

El mòdul de projecte integrat té caràcter global i reuneix els diferents coneixements i tècniques del cicle. Té per objecte aplicar i valorar els coneixements, destreses i capacitats del camp professional del cicle a partir de la realització d’un projecte específic per part de l’alumne/a. El projecte integrat té assignats 10 ECTS, dels quals un percentatge d’hores són lectives (presencials) i la resta de treball personal fora del centre. Es realitza el segon curs.

Fases projecte integrat

dues fases diferenciades:
Primera fase, Proposta: tracta sobre la teoria i la pràctica del projecte integrat. En acabar la primera fase l’alumne/a ha de tenir elaborada una proposta del projecte integrat.
Segona fase, Realització: un cop validada la proposta, cal desenvolupar aquests apartats:
· Procés de treball: Fonamentació teòrica del projecte.
· Realització pràctica del projecte.
· Presentació pública.

Continguts projecte integrat

Memòria del projecte, que contindrà l’argumentació teòrica, tenint en compte els punts:
· Introducció.
· Definició, idea, concepte, hipòtesi i intencions.
· Documentació, recerca i anàlisi.
· Contextualització, destacant les aportacions i peculiaritats que el treball ofereix, i la possibilitat de comercialització/materialització real de l’obra o treball.
· Descripció del procés i de les fases de realització.
· Descripció del resultat final, tenint en compte els aspectes funcionals, artístics, tècnics i econòmics.
· Autoavaluació i conclusions.
· Bibliografia i webgrafia normalitzada.
· Annexos (si es considera necessari).
Realització pràctica, resultat final del projecte o si és el cas, la maqueta, prototip o model.
Presentació gràfica i/o audiovisual de l’exposició pública del projecte.

Avaluació projecte integrat

S’avalua una vegada s’han superat els mòduls formatius del cicle i la formació pràctica en empreses (FCT). En el cas que l’alumne/a encara no hagués superat la la formació pràctica en empreses (FCT), ho hauria de fer dins d’aquell mateix curs. No es podrà tramitar el títol fins que la fase de pràctiques estigui acabada i avaluada.
S’avaluen les dues fases, Proposta i Realització amb els seus apartats:
· Procés de treball.
· Memòria del projecte.
· Realització pràctica.
· Presentació pública.
Cada apartat pot tenir una ponderació diferent, no inferior al 15% i cadascun es qualifica entre 0 i 10 punts (pot tenir un decimal). La qualificació final s’expressa amb una nota de 0 a 10 sense decimals.

Convocatòries

El projecte integrat té quatre convocatòries, dues per curs. En el nostre centre, la primera convocatòria és el mes de juny i la segona convocatòria el mes de setembre.
En el cas d’obtenir una avaluació negativa en la primera convocatòria, l’alumne/a haurà de millorar els apartats amb una qualificació inferior a 5 per i presentar-se en la convocatòria del setembre. Si l’alumne/a obté una avaluació negativa en la segona convocatòria, haurà de realitzar el següent curs el projecte integrat des de la fase inicial ajustant-se al nou tema.

Reclamació qualificació

La comissió avaluadora atendrà les consultes sobre la qualificació final el mateix dia de la publicació de les notes.
En el cas de que l’alumne vulgui fer reclamacions, caldrà adreçar-les per escrit a la comissió en el termini de dos dies hàbils a partir de la publicació. Un cop reunida la comissió, notificarà per escrit sobre la resolució adoptada en la revisió. En la notificació s’indicaran els terminis i el procediment per recórrer si l’alumne/a no està d’acord.


Extret de la normativa: Obra final i Projecte integrat Arts plàstiques i disseny +info