Accés cicles grau superior

Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d’accés*, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols també poden fer la prova i han d’acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

*Tècnic/a especialista (FP2) o Tècnic/a superior / Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari / haver superat altres estudis equivalents.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova:
• Les persones que tenen 19 anys o més l’any que fan la prova.
• Les persones que tenen 18 anys l’any que fan la prova i acrediten que tenen un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent en el moment de la matrícula (o cursen l’últim curs del cicle).

Titulacions que donen accés directe (no han de fer la prova)

  • Batxillerat de modalitat d’arts o artístic experimental.
  • Batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
  • Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
  • Graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics.
  • Títol de tàcnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a efectes de la prova d’accés. Per als cicles de Comunicació gràfica i audiovisual, els de les famílies d’Arts gràfiques i de Comunicació, imatge i so.
  • Títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d’accés.
  • Titol d’enginyeria tècnica en disseny industrial,
  • Títol d’arquitectura.
  • Llicenciatura en belles arts o títol declarat equivalent o certificat de superació de la prova d’accés.
  • Resolució d’exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (la qualificació a afectes de baremació és un 5)

Informació sobre accés directe, proves d’accés, calendari, continguts, mostres de les proves… +info