Site Overlay

Projecte convivència

Protocol actuació en situacions assetjament

Presentació i objectius

L’EMAD basa el protocol d’actuació en situació d’assetjament que s’inclou en el Projecte de convivència segons el document marc, “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant l’abús sexual i l’assetjament” de la Diputació de Barcelona i la XEM (Xarxa Escoles Municipals).

L’escola considera essencial fer visibles tota mena d’assetjaments i prendre mesures coherents amb la cultura del centre, basada en el bon tracte i en la tolerància zero davant de qualsevol mena d’abús sexual, d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe, per orientació sexual o per identitat o expressió de gènere, per tal que aquests actes no quedin impunes i que hi hagi una resposta contundent per erradicar-los de l’EMAD, tenint en compte totes les precaucions envers aquests casos pel que fa a la discreció necessària i al dret de preservar la intimitat de les persones afectades.

Objectius generals: 
 • Crear una estratègia de prevenció i sensibilització que ajudi a erradicar els abusos sexuals i els assetjaments a l’escola. 
 • Dotar de circuits d’intervenció àgils en casos d’abusos sexuals i assetjaments a l’EMAD. 
 • Promoure la cultura de la cura i el bon tracte a l’EMAD. 
Objectius específics:
 • Protegir de possibles situacions d’abús sexual i d’assetjament tots els participants en les activitats de l’EMAD, incloent-hi el personal laboral i els professionals que participen i treballen en les activitats. 
 • Fomentar la implementació de mesures de prevenció i sensibilització a l’EMAD. 
 • Facilitar el procés de detecció de les situacions d’abús sexual i assetjament. 
 • Establir canals de comunicació, notificació i intervenció davant d’indicis de situacions d’abús sexual i assetjament. 
 • Assegurar que en la comunicació i la notificació és garanteix la protecció dels menors d’edat i la dignitat de les persones afectades, siguin alumnat, professorat o altres professionals que treballen a l’escola.

A qui és aplicable

A tot el personal i alumnat de l’EMAD. També és aplicable a exalumnes si les conductes notificades es van produir mentre estaven vinculats a l’escola.

El Protocol serà accessible per tot l’equip educatiu que treballa i col·labora actualment en les activitats del centre i per a aquells professionals que s’hi vagin incorporant perquè en tinguin coneixement. 

Tota persona, un cop assabentada del contingut del Protocol, haurà de signar per duplicat el document d’acceptació i retornar-lo a la Direcció de l’escola. És recomanable el coneixement i l’acceptació del Protocol per part de les entitats contractades que duguin a terme activitats a l’EMAD.


Qui el pot sol·licitar

Totes les persones que col·laboren en l’educació de l’alumnat de l’escola tenen l’obligació de protegir-los dels abusos sexuals i de l’assetjament. Això implica comunicar aquestes situacions, encara que només siguin sospites, seguint el circuit intern de comunicació. Cal assegurar-se que cap cas queda sense ser atès de la manera adequada. La detecció d’una situació pot venir de diferents parts: 

 • De la persona que ha patit la situació d’abús sexual o assetjament. Aquesta pot relatar la seva vivència de manera directa parlant amb un adult de referència, o bé fer servir els mitjans de comunicació que l’escola ha establert per a aquest efecte. 
 • D’una tercera persona que conegui el cas, ja sigui un amic o amiga de la persona afectada o un professor o professora que hagi presenciat alguna conducta o hagi sentit alguna conversa que pugui fer pensar en una situació d’abús sexual o d’assetjament. 
 • D’una informació anònima o un comunicat que arribi a través dels mitjans de comunicació o a través de xarxes socials…

Coordinador/a de benestar i protecció

Per facilitar el relat de la situació d’abús sexual o assetjament per part de la víctima, el centre ha creat la figura del coordinador/a de benestar i protecció —una persona de referència per rebre i escoltar aquests casos que seguirà les funcions definides en l’article 35 de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència (LOPIVI)—. És la professora Imma Mestieri i com a figura suplent, un membre de la direcció de l’escola.


Canals de comunicació

L’EMAD posa a disposició tres canals per a la comunicació de situacions d’abús sexual o assetjament. Tots tres són canals de comunicació segurs on es garanteix la confidencialitat sense represàlies per als seus usuaris i usuàries. També constitueix un canal de prevenció, detecció i resolució de conflictes contraris a les regles ètiques que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i incorpora eines per garantir els drets dels individus.

Formulari de comunicació de situacions d’abús sexual o assetjament

Adreça electrònica: emad@alumnesemad.cat

Poseu en l’assumpte: “PROJECTE CONVIVÈNCIA_protocol”.

Si ho desitgeu, podeu descarregar i adjuntar-la carta de comunicació següent:

Bústia física del Projecte convivència

Trobareu la bústia física a la consergeria de l’escola.

Podeu introduir-hi les comunicacions de situacions d’abús sexual o assetjament, preferiblement a partir del model de la carta anterior.

*Per evitar males pràctiques en l’ús dels canals de comunicació, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l’exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe. Aquesta gestió forma part de les funcions atribuïdes a la comissió de seguiment descrita a continuació. 


Resolució de conflictes de la Normativa, Organització i Funcionament de Centre, NOFC

Tal com s’especifica en l’apartat “Règim disciplinari” de la Normativa, Organització i Funcionament de Centre, el centre planteja la resolució de conflictes per abordar de manera efectiva les tensions inevitables del dia a dia i proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les bases per evitar-ne la repetició. 

Entre aquests hi podem trobar:

 • Absentisme.
 • Conflictes greus.
 • Gestió i resolució positiva dels conflictes.

 A més de les conductes esmentades amb anterioritat, també cal considerar els casos protagonitzats per agents externs, però relacionats d’alguna manera amb el centre, com són les lesions i baralles amb armes blanques, les amenaces i agressions per part de grups juvenils violents, el tràfic de drogues, l’evidència de maltractaments físics i psicològics, l’abús sexual, el vandalisme i els robatoris importants. 

Per tal de donar resposta a situacions greument contràries a la convivència com l’assetjament, el ciberassetjament, les conductes d’odi i discriminació, la radicalització extremista i els maltractaments i abusos sexuals en l’àmbit educatiu, el Departament d’Ensenyament ha elaborat protocols específics de prevenció, detecció i intervenció que ofereixen un circuit sistematitzat, orientacions i recursos per actuar de manera coordinada i eficaç, garantint la seguretat de tots els membres de la comunitat escolar. Cal destacar la importància de, a més de tenir en compte l’edat de l’alumnat, defugir de la improvisació per poder treballar coordinadament amb els professionals del centre i amb els agents educatius de l’entorn.

Aquests protocols recullen que davant d’un conflicte greu, a més de la sanció corresponent, cal tenir en compte la possibilitat d’utilitzar mesures de reparació o de reconciliació per tal de restablir la confiança entre les persones, la mediació escolar, o la realització d’activitats d’utilitat social per al centre educatiu o per a la comunitat,


Comissió de seguiment del Projecte convivència

La comissió de seguiment està formada pel coordinador, per un membre de l’equip directiu i dues persones més de la comunitat educativa (elegides per l’equip directiu). Aquesta, un cop rebuna una comunicació, iniciarà la investigació i l’esclariment dels fets. 

Els objectius comissió:
 • Fomentar i millorar les bones pràctiques a l’escola. 
 • Afavorir que es compleixin els principis i les regles ètiques en l’educació i comportament en comunitat. 
 • Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives. 
 • Promoure la col·laboració entre l’escola i les persones per cultivar els valors ètics.
Funcions de la comissió:
 • Els membres de la comissió han de desenvolupar les seves funcions amb compliment del deure de confidencialitat, que es manté un cop hagin cessat en aquestes funcions. 
 • Tenen garantit l’exercici de les seves funcions amb total llibertat d’actuació i no poden patir represàlies, discriminació ni qualsevol efecte laboral negatiu a conseqüència de l’exercici de les seves funcions. En cas que durant la investigació de l’alerta s’adoptin represàlies contra les persones membre de la comissió de seguiment per raó de les seves tasques, es podran adoptar les mesures pertinents i iniciar els procediments disciplinaris que corresponguin.
La comissió de seguiment ha de: 
 • Garantir el funcionament correcte dels canals de comunicació establerts.
 • Rebre les comunicacions a les quals fa referència aquest Protocol.
 • Verificar els requisits d’admissió de les comunicacions i alertes. 
 • Dur a terme les tasques d’investigació necessàries per verificar els fets que es relatin a les informacions i alertes. 
 • Formular les recomanacions i informes que posen fi a la comprovació dels fets. 
 • Actuar d’interlocutor en les peticions d’informació relatives a alertes formulades. 
 • Elaborar una memòria anual i recull de les tasques dutes a terme durant el curs.
Àmbits d’actuació de la comissió

Els àmbits d’actuació comprenen a totes aquelles persones que tinguin una relació amb l’escola, com alumne, docent o treballador. 

L’Àmbit d’aplicació subjectiu compren les persones susceptibles de comunicar informacions i alertes mitjançant els canals de comunicació establerts i, per tant, obtenir la consideració de persones alertadores.

Aquestes poden ser:

 • El personal laboral, personal eventual o personal directiu. 
 • Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i direcció de l’EMAD o de l’Ajuntament de la Garriga. 
 • Voluntaris i treballadors en pràctiques, percebin o no remuneració.
 • Persones que comuniquin informació sobre infraccions obtingudes en el marc d’una relació laboral ja conclosa. 
 • Persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions s’hagi obtingut durant el procés de selecció. 
 • Alumnes del centre.
 • Als facilitadors/es. Entenem per facilitador la persona física que assisteix a un denunciant en el procediment de denúncia en un context laboral. 
 • A tercers relacionats amb la persona alertadora i que poguessin patir represàlies.
 • A les persones jurídiques a les quals estigui vinculat la persona alertadora, mitjançant una relació de prestació de serveis, de titularitat, de pertinença en qualitat de membre, o per qualsevol altra circumstància. 
 • Les persones responsables de la investigació (aquestes actuen amb independència funcional sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l’actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tractin).

Procediment del protocol Projecte convivència

Admissió de les comunicacions: 
 • Rebuda la comunicació, la persona responsable de la investigació comprovarà si compleix els requisits necessaris previstos al Protocol. No s’admetran i s’exceptuen de l’obligació de comprovar els fets, les comunicacions que resultin mancades de fonament o siguin notòriament falses. 
 • Un cop feta la comprovació, la persona responsable de la investigació procedirà a:
  • Admetre la comunicació. 
  • Refusar la comunicació, quan:
   • Els fets relatats manquin de total veracitat.
   • Els fets no constitueixin infracció de l’ordenament jurídic.
   • La comunicació manqui manifestament de fonament jurídic.
   • Existeixin indicis racionals d’obtenció de la informació i/o alerta de forma il·lícita.
 • Remetre la comunicació a l’àrea competent per a la seva tramitació, quan realment no es tracti d’una informació i/o alerta inclosa en l’àmbit d’aplicació objectiu.
 • Remetre la informació i/o alerta al Ministeri Fiscal, quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte si del contingut de la informació i/o alerta i de les proves aportades en resultés innecessària la investigació. En aquest cas, conjuntament amb la remissió s’haurà d’acompanyar informe justificant la remissió immediata sense investigació.

* Tant l’admissió com la refusa es comunicaran a la persona alertadora a través de la Bústia PROJECTE CONVIVÈNCIA d’informacions i alertes. 

Formulació de les comunicacions

Perquè les comunicacions siguin preses en consideració i admeses, han de complir els requisits següents: 

 • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la conducta. 
 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir les proves. És important valorar que les actuacions detallades estan fonamentades. 
 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada. 
 • En qualsevol cas, no s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament, notòriament falses o basades en opinions text.
Persones investigades:

Les persones investigades tindran dret a la presumpció d’innocència i a l’honor, a ser escoltades i a ser informades de les accions i omissions que se’ls atribueixin. 

 • La comunicació a les persones investigades tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per tal de garantir la finalitat de la investigació. 
 • Les comunicacions d’alerta es faran de manera telemàtica a través del correu electrònic facilitat. 
 • Les comunicacions especificaran de forma clara i detallada les circumstàncies que facilitin la identificació de l’acció o omissió, adjuntant les referències i documents que permetin la seva avaluació, així com de les persones a les quals s’atribueixi la conducta comunicada.
Comprovació dels fets:

Admesa la comunicació, la persona responsable de la investigació comprovarà els fets, mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents. 

Resultat de les tasques d’investigació:
 • Finalitzada la investigació, la persona responsable de la investigació emetrà la corresponent recomanació o informe, per mitjà de la qual s’informarà sobre l’existència o no de conducta contrària a dret, proposant les mesures de millora o correcció que es considerin adequades. 
 • La recomanació o informe podrà acordar l’arxiu de les actuacions quan resulti acreditada la manca de vulneració de l’ordenament jurídic, o la inexistència d’infracció. 
 • Si escau, la recomanació o informe podrà proposar a l’òrgan competent la incoació dels expedients pertinents per restaurar la legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores i/o disciplinàries, o comunicar a la Fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d’il·lícit penal. 
Naturalesa de les recomanacions o informes: 
 • Les recomanacions o informes emesos per les persones responsables de la investigació són tràmits no qualificats, que no declaren de manera definitiva l’existència o inexistència de responsabilitat ni de vulneració de l’ordenament jurídic. 
 • Les recomanacions o informes no són susceptibles de cap mena de recurs administratiu ni judicial. 
 • En els casos en els quals l’informe incorpori una proposta d’incoació d’un expedient sancionador o disciplinari, les tasques de comprovació i la decisió adoptada poden tenir els efectes i la consideració d’expedient d’informació reservada en aquells expedients, si així es resol per l’òrgan competent.
Durada de la investigació:

El termini per finalitzar les actuacions i donar resposta a la persona alertadora no podrà ser superior a tres mesos des de la data en què s’hagi informat a la persona alertadora de la recepció de la informació i/o alerta. Aquest termini podrà ser ampliat en tres mesos addicionals en casos d’especial complexitat.


Altres aspectes del Protocol convivència

Altres regles d’ús dels canals de comunicació del Projecte convivència
 • L’EMAD no és responsable de l’ús incorrecte per part de les persones alertadores de la bústia i de la resta de canals de comunicació ni del contingut de les comunicacions rebudes. 
 • Queda prohibit formular comunicacions amb una finalitat diferent de la que preveu aquesta disposició o que vulnerin els drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona. 
 • Queda prohibida qualsevol comunicació que vulneri la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
 • En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, l’EMAD estarà exempta de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi. En tot cas, les persones responsables de la investigació podran requerir a la persona alertadora qualsevol altra informació de què disposi. 
 • L’EMAD no està obligada a retornar la documentació complementària presentada o que es pugui presentar amb la comunicació. 
 • Les informacions i alertes que es facin amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat no seran objecte d’investigació, i es promourà els mecanismes adients per a materialitzar les conseqüències civils, penals o disciplinàries previstes a l’ordenament jurídic.
Accés a les informacions i investigacions per l’autoritat judicial
 •  La garantia de confidencialitat de la identitat de les persones alertadores no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la Fiscalia en exercici de les facultats d’investigació. 
 • Les comunicacions rebudes i les investigacions resultants tindran caràcter confidencial i no seran públiques, atesa la finalitat de protecció de les persones alertadores enfront de les represàlies que poguessin patir, i només s’hi podrà accedir a petició raonada de l’autoritat judicial competent. S’entenen per persones alertadores les persones físiques que presten serveis o estan en contacte a l’EMAD i els seus organismes autònoms. 
 • Les persones alertadores tindran dret als mecanismes de protecció establerts en aquest Protocol sempre que es compleixin els següents requisits: 
  • Que tinguin motius raonables per pensar que la informació sobre infraccions denunciada és veraç en el moment de la denúncia. 
  • Que hagin realitzat la denúncia mitjançant els canals establerts anteriorment. 
  • Que haguessin fet declaració responsable de trobar-se en les situacions establertes en aquest Protocol. 
  • Que la infracció o alerta faci referència a infraccions compreses dins l’àmbit d’aplicació descrit en aquest Protocol. 
 • Les persones que comuniquin fets no versemblants essent coneixedors de la seva falsedat no gaudiran de les mesures de protecció establertes en aquest Protocol.
 • La persona que presenta la comunicació té els drets que es relacionen a continuació: 
  •  A un canal segur de comunicació que garanteixi la no revelació de la identitat i a la confidencialitat de les comunicacions.
  • A rebre informació apropiada en relació amb l’ús del canal de denúncia. 
  • A la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. 
  • A la protecció eficaç de la seva indemnitat laboral, sense que puguin patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada, llevat que, després de la instrucció es conclogui que la denúncia es va fer amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat. Aquest darrer supòsit podrà donar lloc a l’adopció de mesures disciplinàries. 
  • A que es comprovin els fets denunciats, sempre que la comunicació respongui a l’àmbit d’aplicació objectiu previst en aquest Protocol. 
  • Al tractament de les seves dades personals d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018 i al Reglament (UE) 2016/679. En particular, establint-se les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat i l’accés restringit a les seves dades personals com a persona alertadora. 
  • A realitzar la denúncia de forma anònima, sempre que s’utilitzi la Bústia física del Projecte convivència.
Prohibició de les represàlies 

Es prohibeix qualsevol forma de represàlia contra les persones alertadores, entesa com qualsevol acció o omissió, directa o indirecta, que tingui lloc en un context laboral, que estigui motivada per una alerta i que causi o pugui causar perjudicis injustificats a la persona alertadora, incloses les conductes previstes a la Directiva (UE) 2019/1937 i a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

Garanties de les perones alertadores davant les represàlies

S’adoptaran les següents garanties per tal d’assegurar la indemnitat de les persones que comuniquin infraccions: 

 • No es considerarà que les persones que comuniquin informació sobre infraccions infringeixin cap restricció de revelació d’informació i no incorreran en cap mena de responsabilitat en relació amb la comunicació, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació de la informació era necessària per revelar una infracció. 
 • Les persones alertadores no incorreran en responsabilitat sobre l’adquisició o accés a la informació comunicada, sempre que l’adquisició o accés no estigui tipificada com a delicte o falta molt greu. 
 • Les garanties establertes en aquest Protocol no exclouran l’aplicació de les normes relatives al procés penal, incloses les diligències d’investigació. Així mateix, la protecció prevista per a les persones que informin sobre infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina s’entén sens perjudici de l’establerta a la normativa específica.
Deures de les persones alertadores 
 • Les persones que comuniquin infraccions compreses dins l’àmbit d’aplicació dels objectius descrits en aquest Protocol estan obligades a col·laborar en la comprovació dels fets aportant informació i la documentació que disposin i que els requereixin les persones responsables de la investigació. 
 • Les informacions i alertes que es facin amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat no seran objecte d’investigació.
Consentiment de les persones alertadores 
 • En cas que de l’actuació d’investigació de l’alerta se’n pogués derivar un risc d’identificació de la identitat de la persona alertadora, es demanarà el consentiment de la persona alertadora per tal de continuar amb la investigació. En cas que la persona alertadora no presti la conformitat, les persones responsables de la investigació efectuaran la corresponent anàlisi o judici de valor sobre la procedència o no de continuar la investigació, ponderant els diferents interessos en joc. 
 • La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d’investigació.