Site Overlay

Avaluació / Qualificacions / Convalidacions i exempcions

Avaluació

Criteris generals d’avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat és contínua i es fa per unitats formatives (UF).
L’escola fa un seguiment individualitzat de l’evolució de cada alumne/a.
Cada curs es divideix en dues avaluacions o quadrimestres. Al final del quadrimestre, el tutor/a dóna el butlletí de notes a cada alumne/a personalment. També informa el grup-classe dels temes acordats pel professorat en la Junta d’Avaluació.
Cada professor/a informarà de les activitats de recuperació perquè l’alumne/a pugui superar els mòduls suspesos.

Promoció del curs i repetició

Passarà a segon curs l’alumnat que en l’avaluació final aprovi tots els mòduls del primer curs o suspengui un màxim del 25% de les hores lectives.
No promocionarà l’alumnat que suspengui més del 25% d’hores lectives del curs i haurà de repetir-lo de manera presencial. No haurà de cursar les unitats formatives i els mòduls aprovats.


Qualificacions

Qualificacions cicles grau mitjà

Unitat formativa (UF): Es valora amb una nota entre 0 i 10 punts, pot tenir un decimal. Es tindran en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts. Les UF se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.
Mòdul formatiu: Obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals. Es calcula de manera ponderada a partir de les hores lectives de les UF que el componen.
Significa que la nota de les UF de més durada tindrà més pes en la nota final del mòdul que la nota de les UF de menys durada. Per aprovar un mòdul cal haver superat totes les UF que el componen.
Obra final: Es qualificarà amb una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals.
Nota final del cicle: És la nota calculada de manera ponderada a partir de les hores lectives de cada mòdul, podrà tenir tres decimals.
Un cop assolida la qualificació final del cicle, que voldrà dir haver aprovat tots els mòduls, l’obra final i haver fet la fase de formació pràctica (FCT), l’alumnat podrà sol·licitar el títol de tècnic/a.

Qualificacions cicles grau superior

Unitat formativa (UF): Es valora amb una nota entre 0 i 10 punts, amb un decimal, tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts. Les UF se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.
Mòdul formatiu: Obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals. Es calcula de manera ponderada a partir dels crèdits ECTS de les UF que el componen. Significa que la nota de les UF de més crèdits ECTS tindrà més pes en la nota final del mòdul que la nota de les UF de menys crèdits ECTS. Per aprovar un mòdul cal haver superat totes les UF que el componen.
Projecte final: Es qualificarà amb una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals.
Nota final del cicle: es calcula de manera ponderada a partir dels crèdits ECTS dels mòduls del cicle. Pot tenir tres decimals. Per al “Certificat d’estudis de tècnic/a superior per a l’accés a estudis universitaris” la nota del cicle s’expressarà amb en tres decimals.
Un cop assolida la qualificació final del cicle, que voldrà dir haver aprovat tots els mòduls, el projecte integrat i haver fet la fase de formació pràctica (FCT), l’alumnat podrà sol·licitar el títol de tècnic/a superior.


Convalidacions i exempcions mòduls

Termini sol·licituds

L’alumnat pot iniciar el tràmit de sol·licitud de convalidacions i exempcions des del moment de la matrícula fins al 13 d’octubre.

Recomanem sol·licitar les convalidacions el primer curs i tan aviat com sigui possible, ja que s’ha d’assistir a classe mentre no hi ha una resolució positiva de les convalidacions.


Convalidacions mòduls

Depenent dels estudis cursats prèviament i la tipologia de mòduls formatius per convalidar, es podran resoldre des del mateix centre, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Els mòduls convalidats estaran expressats a l’expedient acadèmic com “continguts reconeguts” i si tenen la mateixa denominació i currículum, i són comuns a diversos cicles, hi contarà la qualificació obtinguda en el primer cicle cursat. Els mòduls convalidats sense trasllat de qualificació, no es tenen en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.
No són convalidables entre cicles:
· El mòdul de projectes de cada especialitat.
· El projecte integrat.
· La Fase de Pràctiques a l’Empresa (FCT).
· El mòdul de Formació en l’Entorn Professional (FEP).

Documentació necessària per a la tramitació de les sol·licituds:
· Resguard o certificat de matrícula del curs actual.
· Còpia del DNI, passaport o NIE.
· Títol o certificat acadèmic dels ensenyaments cursats.
· Documentació justificativa de la formació cursada: càrrega lectiva, curricular i descripció breu dels continguts. No cal adjuntar aquesta informació si els ensenyaments superats són de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, cicles de formació professional, ensenyaments superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals.

Convalidacions previstes cicles Arts plàstiques i disseny

CFGM Creació d’objectes i moble +info

CFGM Assistència al producte gràfic interactu +info

CFGS Gràfica publicitària +info

CFGGràfica interactiva +info


Exempció mòduls per experiència laboral

Es pot sol·licitar l’exempció de mòduls formatius per experiència laboral acreditant, com a mínim, un any d’experiència relacionada amb els coneixements, capacitats i destreses específiques del cicle formatiu que està matriculat l’alumne, d’acord amb la normativa que regula cada títol.
Els mòduls figuraran a l’expedient acadèmic com a “exempt/a” i no computen per calcular la qualificació final de cicle.
Documentació acreditativa original o compulsada:
Treballadors per compte d’altri:
· Document de l’empresa on s’especifiquin les tasques que hi desenvolupa l’alumne/a.
· Contracte de treball.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).

Per treballadors per compte propi:
· Certificat d’alta en el Cens d’obligats tributaris.
· Documentació que evidenciï de l’activitat exercida.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).


Trobareu més informació: Gencat, Convalidacions i exempcions