Pla reobertura centre Fase2

Fins a final de curs se seguirà treballant telemàticament. El lliurament de notes i tutories també es farà en aquesta modalitat. Tot i això, hi ha situacions on es contempla la presencialitat. Aquesta sempre s’ha de sol·licitar amb antelació i prendre les mesures d’higiene i seguretat establertes.

Descàrrega declaració responsable menors d’edat

Descàrrega declaració responsable majors d’edat

Preinscripcions cicles formatius8 juny
Tutories obres i projectes de 2n curs12 juny
Devolució ordinadors en préstec19 juny
Tutories promoció de curs22 juny
Realització proves accés25, 26, 29 i 30 juny
Recollida material1, 2 i 3 juliol

PLA D’OBERTURA DE L’EMAD, Escola municipal d’art i disseny de la Garriga
Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020
INICI: 8 DE JUNY DE 2020

INDEX

 1. Marc normatiu.
 2. Organització de l’acció educativa presencial: Activitats previstes.
 3. Professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial.
 4. Requisits per a l’assistència.
 5. Mesures de protecció i prevenció.
 6. Fluxos de circulació.

1. Marc normatiu

El passat 20 de maig van ser aprovades pel PROCICAT i publicades les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixen les bases de la reobertura dels centres educatius prevista en la fase 2 de desescalada, després de les mesures de confinament preses des del 12 de març passat per evitar la propagació de la COVID-19. Els diversos acords del PROCICAT estructuren la desescalada i les possibilitats limitades de reversió del confinament i els seus efectes que inclouen i normativitzen. Es recorda que en la fase 1 s’impedeix l’accés a l’alumnat als centres mentre que a la fase 2 ho fa de manera limitada i deixa la potestat de regular aquestes limitacions a les autoritats educatives competents.

El pla de reobertura de l’EMAD segueix les mesures i indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i restrictiva de les diferents fases de desescalada.
Prioritzem el deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa.

El centre elabora un pla específic d’obertura que contempla les diferents situacions on es preveu la necessitat de presencialitat de l’alumnat, famílies, de personal docent i no docent. Tot això es farà garantint les mesures de seguretat d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat de l’alumnat, professorat i altre.

La fase 2 determina l’obertura de centre de manera limitada i en determinats supòsits. Aquests supòsits s’articulen entorn d’un triple objectiu:

 1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
 2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
 3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

2. Organització de l’acció educativa presencial: Activitats previstes

En primer lloc cal fer especial esment que, en la previsió de desescalada, el municipi de la Garriga es troba en la regió sanitària de Barcelona, actualment en fase 1 i entrarà previsiblement en fase 2 el 8 de juny.

Tenint en compte el calendari escolar de l’EMAD, en aquesta setmana, l’alumnat serà en recta final d’activitat lectiva i en fase d’examinació de mòduls, projectes i obres finals prèvia a les avaluacions. Així doncs, el curs acabarà de forma telemàtica, de manera que no hi haurà cap activitat presencial en grup, i s’establirà l’accés al centre de l’alumnat només alguns casos puntuals, de forma individual i sempre des de l’estricta voluntarietat d’assistència. La docència telemàtica que s’ha estat portant a terme fins ara no se suspendrà i se seguirà garantint fins a final de curs.

Des de l’entrada a la fase 2 de desescalada fins a l’acabament del curs escolar 2019-20, les activitats que es preveu desenvolupar al centre amb presència d’alumnat són les següents:

 • Preinscripcions als cicles.
 • Tutoria i suport per a la finalització d’obres i projectes dels alumnes de 2n curs.
 • Tutories individualitzades per a casos concrets de promoció de curs.
 • Recollida de material i treballs que es vulguin recuperar.
 • Realització de les proves d’accés.
 • Devolució d’ordinadors que s’han deixat en préstec.

En tots els casos es garantiran totes les mesures de seguretat establertes, tant per a l’alumnat com per al personal de l’Escola. Amb aquesta finalitat, s’estableixen les següents normes per a cada cas:

2.1 Preinscripció a cicles

A causa de a la situació de l’estat d’alarma en la RESOLUCIÓ EDU /977/2020, 8 de maig, s’actualitza i modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

En aquesta es resol:

“Els centres… prestaran atenció personalitzada a les famílies que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica, prioritzant l’ús del telèfon i altres sistemes de comunicació no presencial. En el cas que calgui la presencialitat per a una correcta atenció, els centres assignaran una cita prèvia per a l’accés al centre, mitjançant una eina que es posarà a disposició dels usuaris, o per telèfon. La finalitat de la cita prèvia és gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar la concentració innecessària de persones.”

Així doncs s’ha establert mecanisme per a gestionar cita prèvia des de la web de l’EMAD o per telèfon.

L’atenció presencial a famílies que ho hagin sol·licitat es realitzarà el dia 8 de juny.

2.2 Tutoria i suport per a la finalització d’obres i projectes dels alumnes de 2n curs.

 • El dia 12 de juny s’atendrà a l’alumnat que ho hagi sol·licitat prèviament al seu/va tutor/a. Se’ls assignarà hores concertades en franges de 20 minuts.
 • Hauran d’accedir individualment i sense cap acompanyant, per la porta d’entrada, del carrer Negociant, i d’allà es dirigiran directament a l’aula assignada:
  Grau mitjà d’APGI: aula 2 del 2n pis del centre. Horari de matí.
  Grau mitjà de COM: aula 6 del 2n pis del centre.
  Grau superior de Gràfica Publicitària: aula 10 del 2n pis del centre.
  Grau superior de Gràfica Interactiva: aula 1 del 2n pis del centre.
 • Els atendrà únicament un/a professor/a responsable.
 • La sortida es realitzarà per la porta de la cantina, Carrer Moranta.

2.3 Tutories individualitzades per a casos concrets de promoció de curs

 • El dia 22 de juny s’atendrà a l’alumnat que ho hagi sol·licitat prèviament al seu/va tutor/a. Se’ls assignarà hores concertades en franges de 20 minuts.
 • Hauran d’accedir individualment i en cas de menors amb un progenitor, per la porta d’entrada, i d’allà es dirigiran directament a l’aula assignada:
  Grau mitjà d’APGI: aula 2 del 2n pis del centre. Horari de matí.
  Grau mitjà de COM: aula 6 del 2n pis del centre.
  Grau superior de Gràfica Publicitària: aula 10 del 2n pis del centre.
  Grau superior de Gràfica Interactiva: aula 1 del 2n pis del centre.
 • Els atendrà únicament un/a professor/a responsable.
 • La sortida es realitzarà per la porta de la cantina, Carrer Moranta.

2.4 Recollida de material i treballs que es vulguin recuperar

 • De l’1 al 3 de juliol, un cop conclòs el curs escolar, es permetrà de nou l’accés d’alumnat per recollir material dels armaris i treballs del curs.
 • Poden sol·licitar-ho tots els alumnes de cicles formatius i de monogràfics d’adults i de tallers d’infants.
 • Els alumnes de cicles interessats a accedir ho hauran de sol·licitar prèviament enviant un correu a emad@ajlagarriga.cat i posant a assumpte “recollida de material”.
 • Durant els dies següents el professorat prepararà tot el material dels alumnes que ho hagin sol·licitat, per tal que ho puguin recollir a partir del dia 1 de juliol.
 • Els alumnes que ho sol·licitin se’ls assignaran hores concertades en franges de 15 minuts:
  Cicles formatius de disseny gràfic: hauran d’accedir individualment i sense cap acompanyant per la porta principal del carrer Negociant. Es dirigiran directament al pis de dalt en l’aula que  se’ls hagi assignat, on prèviament s’hauran preparat els treballs a retornar de cada alumne, cada un en un espai (taula o cadira). També podran accedir a les taquilles del primer pis, i sortiran per la porta de la cantina del carrer Moranta.
  Cicle formatiu de Creació d’objecte i moble, COM: hauran d’accedir individualment i sense cap acompanyant per la porta principal del carrer Negociant. Es dirigiran directament al T1 o T3 assignat, on prèviament s’hauran preparat els treballs a retornar de cada alumne, cada un en un espai (taula o cadira). També podran accedir a les taquilles del primer pis, i sortiran per la porta de la cantina del carrer Moranta.
 • Pel que fa als alumnes dels tallers monogràfics hauran de posar-se en contacte directament amb la seva mestra de taller amb qui concertaran dia i hora, sempre de forma individual i en franges diferents per a cada alumne. Accediran sempre per la porta del carrer Negociant, des d’on es dirigiran a l’aula corresponent i els atendrà únicament la professora responsable del taller.
 • L’alumnat del taller d’infants que vulgui venir a recollir els treballs de curs ho hauran de sol·licitar prèviament enviant un correu i mgratacos@ajlagarriga.cat i posant a assumpte “recollida de material”.
 • La recollida de treballs es farà al carrer Can Xic Corder número 3. Els infants podran entrar acompanyats únicament per un adult i no romandrà al taller més de 15 minuts. Prèviament s’hauran preparat els treballs a retornar de cada alumne, cada un en un espai (taula o cadira).

     Igualment els treballs es podran recollir el mes de setembre.

2.5 Realització de les proves d’accés als cicles de grau mitjà i grau superior

 • Els dies 25 i 26 de juny, i 29 i 30, està prevista la realització de les proves d’accés a Grau Mitjà i Superior respectivament, en horari encara pendent de determinar.
 • Fins al dia 5 de juny, data en què es publicaran les llistes provisionals d’aspirants, no es coneixerà el nombre de participants que haurà d’acollir l’escola. Un cop es conegui aquesta dada es procedirà a elaborar un pla específic d’actuació per a la realització de les proves, en compliment del què es disposa en el document “Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió administrativa i en la realització de les proves d’accés i d’obtenció de títols del curs 2019-2020 motivats per la situació de pandèmia”, fet públic el passat 8 de maig.
 • Aquest pla es publicarà al web de l’escola i es comunicarà a tots els aspirants inscrits a través de correu electrònic.

2.6 Devolució d’ordinadors en préstec

 • L’alumnat que ha rebut un ordinador en préstec durant el període de confinament l’ha de retornar en el mateix estat amb què es va cedir el dia 19 de juny.
 • Se’ls enviarà un correu citant-los en un horari comprès entre les 10 i les 14 h i hauran d’accedir per la cantina on faran la devolució de l’aparell, i dels accessoris. Allà es farà la comprovació de l’estat de l’ordinador i se’ls atorgarà un resguard d’acord amb el lliurament.
 • En aquest procés hi serà la directora del centre i un conserge, mantenint les mesures d’higiene i seguretat necessàries per a la recepció i manipulació dels aparells.

3. Professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial

L’Escola municipal d’Art i Disseny de la Garriga disposarà del personal estrictament necessari per dur a terme l’activitat lectiva o administrativa. El personal docent o no docent del centre educatiu amb risc elevat de malaltia greu per Coronavirus no podrà assistir, però consta que hi haurà personal suficient per atendre les necessitats presencials. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.

Abans d’incorporar-se presencialment el personal haurà hagut de superar una formació sobre la Covid-19 així com omplir un qüestionari a ETEGMA.

4. Requisits per a l’assistència

Per assistir al centre educatiu, alumnat i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • No presentar cap malaltia crònica de les considerades d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2.

El primer dia de retorn al centre educatiu, els alumnes majors d’edat o els seus tutors en el cas dels menors, hauran de signar i presentar una declaració responsable d’acord amb el model que se’ls facilitarà, declarant que es compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.

5. Mesures de protecció i prevenció generals

5.1 Distanciament físic

 • Distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones.
 • El professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes ha de ser sempre el mateix.
 • S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.
 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions.
 • El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies.

5.2 Rentat de mans

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • A tots els punts de rentat de mans hi haurà sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
 • A la porta d’accés prevista en cada activitat hi haurà un dispensador de solució hidroalcohòlica.

5.3 Mascaretes

 • L’ús de mascareta (higiènica amb compliment norma UNE) serà obligatori per a tots els alumnes que accedeixin al centre per a recollir material o per activitats puntuals. Per a les proves d’accés, presentació de projectes o exàmens de recuperació, un cop estiguin al seu lloc no serà obligatori però sí recomanable.
 • En tots els casos l’ús de mascareta serà obligatori per a tot el personal de l’escola.

5.4 Ventilació, neteja i desinfecció d’espais

 • Pautes de ventilació:
  Es ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i després de la sortida d’alumnes i/o professors, almenys durant 10 minuts. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.
 • Pautes generals de neteja i desinfecció:
  Els espais que estigui previst d’utilitzar es netejaran i desinfectaran abans i després del seu ús.
 • Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
  Les actuacions de neteja i desinfecció incidiran especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
  • Interruptors i timbres (aparell electrònic).
  • Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
  • Baranes i passamans.
  • Taules.
  • Cadires.
  • Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
  • Aixetes.
  • Lavabos.
  • Altres superfícies o punts de contacte freqüent.
 • Si en alguna de les activitats s’empra algun tipus de material, aquest no podrà ser compartit entre diferents persones si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada persona utilitzi el seu propi material.

6. Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establert circuits i s’ha organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:

 • Es prioritza l’entrada pel carrer Negociant i la sortida pel carrer Moranta.
 • Se senyalitzarà el costat de baixada i de pujada per les escales.
 • Es minimitzarà l’ús de l’ascensor.
 • Hi ha a diferents punts del centre la normativa respecte a les mesures de seguretat i higiene relacionades amb la COVID-19.
 • Se senyalitzarà, punts d’espera per a mantenir les distàncies de seguretat necessàries.
 • Es disposaran mampares per les zones en les quals s’hagi d’atendre i no es pugui mantenir la distància de seguretat.