Matrícula honor (MH)

L’alumne/a que ha obtingut una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o superior a 9 se li pot consignar la menció de Matrícula d’honor en l’acta d’avaluació final, en l’expedient acadèmic i en el certificat d’estudis complets.

Es pot concedir una MH per cada 20 alumnes de l’últim curs del cicle formatiu.
La MH té efectes econòmics previstos en les taxes i preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.


Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info