Què cal saber dels cicles formatius

Currículum

Organització del currículum

• Mòduls formatius que s’imparteixen al centre.
• Obra final, cicles de grau mitjà / Projecte integrat, cicles de grau superior.
• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers (FCT).

Mòduls formatius

Els mòduls formatius (o assignatures) es consideren equivalents a matèria teòrica, matèria teoricopràctica o matèria pràctica.
Dins dels mòduls formatius es desenvolupen les capacitats artística, tècnica i tecnològica, associades a cada perfil professional.
En els cicles de grau superior, els mòduls formatius tenen assignats un nombre determinat de crèdits ECTS que inclouen les hores lectives (presencials) i les hores no presencials de treball de l’alumne/a.

Unitats formatives (UF)

Els mòduls formatius s’estructuren en unitats formatives de durada variable. Són una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts relacionats amb unes activitats de treball, amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.
En els cicles de grau superior, les unitats formatives tenen assignats un nombre de crèdits ECTS determinats.
Per aprovar un mòdul formatiu s’ha d’haver aprovat totes les seves unitats formatives.
No es pot repetir una unitat formativa aprovada per millorar nota.

Resultats d’aprenentatge

És la competència que ha d’adquirir l’alumne per desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultats. És el que l’alumne ha de saber, comprendre i ser capaç de fer després d’acabar una activitat, una unitat formativa o un mòdul.

Continguts

A cada resultat d’aprenentatge li correspon un bloc de continguts. Els continguts són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumne ha d’assimilar per assolir una capacitat professional.

Crèdits ECTS cicles formatius grau superior

El nivell de tècnic/a superior es constitueix en el nivell 1 de l’ensenyament superior en el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.
A efectes de facilitar la convalidació de crèdits entre els títols de tècnic/a superior i els estudis artístics superiors i els graus universitaris i per tal de promoure la mobilitat dels i les estudiants i titulats a l’espai europeu de l’ensenyament superior, s’ha incorporat el sistema europeu de reconeixement, transferència i acumulació de crèdits ECTS, com a unitat de mesura.
S’ha assignat 120 crèdits ECTS als títols professionals de grau superior d’arts plàstiques i disseny, distribuïts entre els mòduls formatius regulats pel currículum.
Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball. Són tant les lectives presencials impartides en el centre educatiu, com les de dedicació fora de l’aula.


Avaluació

Criteris generals d’avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat és contínua i es fa per unitats formatives (UF).
L’escola fa un seguiment individualitzat de l’evolució de cada alumne/a.
Cada curs es divideix en dues avaluacions o quadrimestres. Al final del quadrimestre, el tutor/a dóna el butlletí de notes a cada alumne/a personalment. També informa el grup-classe dels temes acordats pel professorat en la Junta d’Avaluació.
Cada professor/a informarà de les activitats de recuperació perquè l’alumne/a pugui superar els mòduls suspesos.

Promoció del curs i repetició

Passarà a segon curs l’alumnat que en l’avaluació final aprovi tots els mòduls del primer curs o suspengui un màxim del 25% de les hores lectives.
No promocionarà l’alumnat que suspengui més del 25% d’hores lectives del curs i haurà de repetir-lo de manera presencial. No haurà de cursar les unitats formatives i els mòduls aprovats.


Convocatòries

En el règim presencial, una unitat formativa es pot avaluar en quatre convocatòries ordinàries com a màxim, excepte la Formació Pràctica (FCT), que es pot avaluar en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre una cinquena convocatòria extraordinària per malaltia, discapacitat o altres motius que condicionin els estudis. La direcció del centre ha de resoldre la sol·licitud.
En cada matrícula (curs), l’alumne disposa de dues convocatòries: la primera és obligatòria i la segona és voluntària. Si l’alumne no es presenta a la segona, aquesta no compta a efectes del còmput màxim de quatre convocatòries i constarà com a “No presentat/da” (NP). La primera convocatòria és en finalitzar la unitat formativa. La segona convocatòria és durant el mes de juny.
La segona convocatòria dels mòduls d’Obra final i de Projecte integrat és durant la primera setmana de setembre. Per presentar-s’hi cal tenir aprovats la resta de mòduls.

Si l’alumne ha perdut el dret a l’avaluació continuada per faltes d’assistència (cal una assistència mínima del 80% de les hores classe) o ha abandonat, perd la primera convocatòria i contarà com a “No avaluat/ada” (NA). En aquest cas, podrà optar a la segona convocatòria. El professor o professora del mòdul establirà com serà la recuperació de la segona convocatòria.
L’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre la renúncia a la convocatòria de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu, i/o de la Formació Pràctica en Empreses, Estudis i Tallers. La renúncia afecta els mòduls no finalitzats, i es mantenen les qualificacions de les unitats formatives obtingudes fins al moment de la renúncia. Els motius s’han de justificar documentalment. Són causes una malaltia o un accident de l’alumne o d’un familiar, la maternitat o paternitat, canvis de condicions en el treball i altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari. La direcció del centre és qui resol la sol·licitud de denúncia.


Qualificacions

Qualificacions cicles grau mitjà

Unitat formativa (UF): Es valora amb una nota entre 0 i 10 punts, pot tenir un decimal. Es tindran en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts. Les UF se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.
Mòdul formatiu: Obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals. Es calcula de manera ponderada a partir de les hores lectives de les UF que el componen.
Significa que la nota de les UF de més durada tindrà més pes en la nota final del mòdul que la nota de les UF de menys durada. Per aprovar un mòdul cal haver superat totes les UF que el componen.
Obra final: Es qualificarà amb una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals.
Nota final del cicle: És la nota calculada de manera ponderada a partir de les hores lectives de cada mòdul, podrà tenir tres decimals.
Un cop assolida la qualificació final del cicle, que voldrà dir haver aprovat tots els mòduls, l’obra final i haver fet la fase de formació pràctica (FCT), l’alumnat podrà sol·licitar el títol de tècnic/a.

Qualificacions cicles grau superior

Unitat formativa (UF): Es valora amb una nota entre 0 i 10 punts, amb un decimal, tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts. Les UF se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.
Mòdul formatiu: Obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals. Es calcula de manera ponderada a partir dels crèdits ECTS de les UF que el componen. Significa que la nota de les UF de més crèdits ECTS tindrà més pes en la nota final del mòdul que la nota de les UF de menys crèdits ECTS. Per aprovar un mòdul cal haver superat totes les UF que el componen.
Projecte final: Es qualificarà amb una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals.
Nota final del cicle: es calcula de manera ponderada a partir dels crèdits ECTS dels mòduls del cicle. Pot tenir tres decimals. Per al “Certificat d’estudis de tècnic/a superior per a l’accés a estudis universitaris” la nota del cicle s’expressarà amb en tres decimals.
Un cop assolida la qualificació final del cicle, que voldrà dir haver aprovat tots els mòduls, el projecte integrat i haver fet la fase de formació pràctica (FCT), l’alumnat podrà sol·licitar el títol de tècnic/a superior.

Normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info


Obra final grau mitjà

El mòdul d’obra final reuneix dels continguts impartits en el cicle, mitjançant la interrelació dels coneixements específiques del camp professional. Té una durada de 66 hores lectives presencials i es porta a terme a segon curs.

Continguts obra final

Memòria descriptiva del treball amb:
· Definició del treball.
· Documentació i anàlisi.
· Descripció tècnica del treball.
· Presentació del procés i de les fases de realització.
· Pressupost.
· Descripció del resultat final.
· Conclusions, anàlisi del procés i valoració personal de la feina realitzada (procés) i del producte (obra) final.
· Bibliografia i webgrafia normalitzada.
· Annexos (si es considera necessari).
Realització pràctica: resultat final, si és el cas, maqueta, prototip o model de l’obra.
Presentació pública: presentació oral amb suport gràfic i/o audiovisual.

Convocatòries

L’obra final té quatre convocatòries, dues per curs. En el nostre centre, la primera convocatòria és el mes de juny i la segona convocatòria el mes de setembre.
En el cas d’obtenir una avaluació negativa en la primera convocatòria, l’alumne/a haurà de millorar els apartats amb una qualificació inferior a 5 i presentar-se a la convocatòria del setembre. Si l’alumne/a obté una avaluació negativa en la convocatòria del setembre, haurà de realitzar el següent curs l’obra final des de la fase inicial ajustant-se al nou tema.

Avaluació obra final

S’avalua una vegada s’han superat els mòduls formatius del cicle i la formació pràctica en empreses (FCT). En el cas que l’alumne/a encara no hagués superat la la formació pràctica en empreses (FCT), ho hauria de fer dins d’aquell mateix curs. No es podrà tramitar el títol fins que la fase de pràctiques estigui acabada i avaluada.
En l’avaluació es tenen en compte aquests apartats:
· El procés de treball.
· La memòria descriptiva del treball.
· La realització pràctica de l’obra final.
· La presentació pública.
Cada apartat pot tenir una ponderació diferent, no inferior al 15% i cadascun es qualifica entre 0 i 10 punts (pot tenir un decimal). La qualificació final s’expressa amb una nota de 0 a 10 sense decimals.

Reclamació qualificació

La comissió avaluadora atendrà les consultes sobre la qualificació de l’obra final el mateix dia de la publicació de les notes.
En el cas de que l’alumne/a vulgui fer reclamacions, caldrà adreçar-les per escrit a la comissió en el termini de dos dies hàbils a partir de la publicació. Un cop reunida la comissió, notificarà per escrit la resolució adoptada en la revisió. En la notificació s’indicaran els terminis i el procediment per recórrer si l’alumne/a no està d’acord.

Normativa: Obra final Arts plàstiques i disseny +info


Projecte integrat grau superior

El mòdul de projecte integrat té caràcter global i reuneix els diferents coneixements i tècniques del cicle. Té per objecte aplicar i valorar els coneixements, destreses i capacitats del camp professional del cicle a partir de la realització d’un projecte específic per part de l’alumne/a. El projecte integrat té assignats 10 ECTS, dels quals un percentatge d’hores són lectives (presencials) i la resta de treball personal fora del centre. Es realitza el segon curs.

Fases projecte integrat

dues fases diferenciades:
Primera fase, Proposta: tracta sobre la teoria i la pràctica del projecte integrat. En acabar la primera fase l’alumne/a ha de tenir elaborada una proposta del projecte integrat.
Segona fase, Realització: un cop validada la proposta, cal desenvolupar aquests apartats:
· Procés de treball: Fonamentació teòrica del projecte.
· Realització pràctica del projecte.
· Presentació pública.

Continguts projecte integrat

Memòria del projecte, que contindrà l’argumentació teòrica, tenint en compte els punts:
· Introducció.
· Definició, idea, concepte, hipòtesi i intencions.
· Documentació, recerca i anàlisi.
· Contextualització, destacant les aportacions i peculiaritats que el treball ofereix, i la possibilitat de comercialització/materialització real de l’obra o treball.
· Descripció del procés i de les fases de realització.
· Descripció del resultat final, tenint en compte els aspectes funcionals, artístics, tècnics i econòmics.
· Autoavaluació i conclusions.
· Bibliografia i webgrafia normalitzada.
· Annexos (si es considera necessari).
Realització pràctica, resultat final del projecte o si és el cas, la maqueta, prototip o model.
Presentació gràfica i/o audiovisual de l’exposició pública del projecte.

Avaluació projecte integrat

S’avalua una vegada s’han superat els mòduls formatius del cicle i la formació pràctica en empreses (FCT). En el cas que l’alumne/a encara no hagués superat la la formació pràctica en empreses (FCT), ho hauria de fer dins d’aquell mateix curs. No es podrà tramitar el títol fins que la fase de pràctiques estigui acabada i avaluada.
S’avaluen les dues fases, Proposta i Realització amb els seus apartats:
· Procés de treball.
· Memòria del projecte.
· Realització pràctica.
· Presentació pública.
Cada apartat pot tenir una ponderació diferent, no inferior al 15% i cadascun es qualifica entre 0 i 10 punts (pot tenir un decimal). La qualificació final s’expressa amb una nota de 0 a 10 sense decimals.

Convocatòries

El projecte integrat té quatre convocatòries, dues per curs. En el nostre centre, la primera convocatòria és el mes de juny i la segona convocatòria el mes de setembre.
En el cas d’obtenir una avaluació negativa en la primera convocatòria, l’alumne/a haurà de millorar els apartats amb una qualificació inferior a 5 per i presentar-se en la convocatòria del setembre. Si l’alumne/a obté una avaluació negativa en la segona convocatòria, haurà de realitzar el següent curs el projecte integrat des de la fase inicial ajustant-se al nou tema.

Reclamació qualificació

La comissió avaluadora atendrà les consultes sobre la qualificació final el mateix dia de la publicació de les notes.
En el cas de que l’alumne vulgui fer reclamacions, caldrà adreçar-les per escrit a la comissió en el termini de dos dies hàbils a partir de la publicació. Un cop reunida la comissió, notificarà per escrit sobre la resolució adoptada en la revisió. En la notificació s’indicaran els terminis i el procediment per recórrer si l’alumne/a no està d’acord.

Normativa: Projecte integrat Arts plàstiques i disseny +info


Formació practica a l’empresa (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat d’ensenyaments d’Arts plàstiques i disseny, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Objectius

  1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
  2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
  3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
  4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
  5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Inici FCT: Prioritàriament en el segon curs.

Qualificació: Apte/a o no apte/a.

Exempcions

Exempció del 100% per experiència professional relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu:
Si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les de l’FCT.
Exempció del 50% per experiència professional relacionada amb l’àmbit professional del cicle formatiu:
Si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% a les de l’FCT.
Exempció del 25% per experiència professional relacionada amb un àmbit professional diferent del cicle formatiu:
L’alumne ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores de l’FCT.

Documentació acreditativa original o compulsada:
Treballadors per compte d’altri:

· Document de l’empresa on s’especifiquin les tasques que hi desenvolupa l’alumne/a.
· Contracte de treball.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).
Per treballadors per compte propi:
· Certificat d’alta en el Cens d’obligats tributaris.
· Documentació que evidenciï de l’activitat exercida.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).

Normativa: Formació en centres de treball +info


Convalidacions

L’alumnat pot iniciar el tràmit de sol·licitud de convalidació des del moment de la matrícula i fins al 31 d’octubre.
Recomanem sol·licitar les convalidacions el primer curs i tan aviat com sigui possible, ja que s’ha d’assistir a classe mentre no hi ha una resolució positiva de les convalidacions.
Depenent dels estudis cursats prèviament i la tipologia de mòduls formatius per convalidar, es podran resoldre des del mateix centre, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Els mòduls convalidats estaran expressats a l’expedient acadèmic com “continguts reconeguts” i si tenen la mateixa denominació i currículum, i són comuns a diversos cicles, hi contarà la qualificació obtinguda en el primer cicle cursat. Els mòduls convalidats sense trasllat de qualificació, no es es tenen en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.

Documentació necessària per a la tramitació de les sol·licituds:
· Resguard o certificat de matrícula del curs actual.
· Còpia del DNI, passaport o NIE.
· Títol o certificat acadèmic dels ensenyaments cursats.
· Documentació justificativa de la formació cursada: càrrega lectiva, curricular i descripció breu dels continguts. No cal adjuntar aquesta informació si els ensenyaments superats són de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, cicles de formació professional, ensenyaments superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals.


Exempció mòduls per experiència laboral

Es pot sol·licitar l’exempció de mòduls formatius per experiència laboral acreditant, com a mínim, un any d’experiència relacionada amb els coneixements, capacitats i destreses específiques del cicle formatiu que està matriculat l’alumne, d’acord amb la normativa que regula cada títol.
Els mòduls figuraran a l’expedient acadèmic com a “exempt/a” i no computen per calcular la qualificació final de cicle.
Documentació acreditativa original o compulsada:
Treballadors per compte d’altri:
· Document de l’empresa on s’especifiquin les tasques que hi desenvolupa l’alumne/a.
· Contracte de treball.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola)

Per treballadors per compte propi:
· Certificat d’alta en el Cens d’obligats tributaris.
· Documentació que evidenciï de l’activitat exercida.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).


Matrícula parcial

Els cicles formatius es poden cursar de manera parcial. Això significa cursar únicament determinats mòduls del curs acadèmic.
Els i les alumnes que vulguin fer-ho, han d’omplir la butlleta de matrícula parcial i lliurar-la a secretaria acadèmica. En la butlleta hauran d’informar els mòduls que volen cursar durant el curs acadèmic.

El termini acaba l’1 d’octubre.


Anul·lació de matrícula

L’alumnat pot sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula una vegada en tot el cicle a la direcció del centre. L’anul·lació de matrícula abasta tot el curs, afecta els mòduls, la fase de pràctiques i l’obra o projecte que s’estigui cursant. En casos excepcionals, es pot concedir l’anul·lació de determinats mòduls.

S’ha de sol·licitar abans del 25 d’abril.


Matrícula honor (MH)

L’alumne/a que ha obtingut una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual o superior a 9 se li pot consignar la menció de Matrícula d’honor en l’acta d’avaluació final, en l’expedient acadèmic i en el certificat d’estudis complets.

Es pot concedir una MH per cada 20 alumnes de l’últim curs del cicle formatiu.
La MH té efectes econòmics previstos en les taxes i preus públics per a la matriculació en els ensenyaments artístics superiors.


Itineraris acadèmics


Còpia o plagi

Les noves tecnologies de la comunicació permeten l’accés universal a la informació, però alhora possibiliten l’apropiació indeguda de material generat per altres. Per la qual cosa, el centre vetllarà perquè l’alumnat respecti els codis ètics de la bona pràctica professional, les idees bàsiques de la propietat intel·lectual i els drets d’autoria.

El cas de còpia o plagi en una activitat, comportarà la qualificació de 0 en la UF a la qual pertany, sense possibilitat de recuperació dins del mateix curs.


Assegurança escolar obligatòria

Els estudiants menors de 28 anys estan coberts per l’assegurança escolar obligatòria. Consulteu les prestacions en cas d’accident escolar, malaltia o infortuni familiar a “Assegurança escolar” a la web de la Seguretat Social.


Adreces per a la inserció laboral

SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya
http://www.oficinadetreball.gencat.cat
Barcelona activa
http://www.barcelonactiva.cat/
Serveis Locals d’Ocupació
http://www.diba.es/slo

Artesania Catalunya (Generalitat de Catalunya)
http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/artesania/
Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona
http://www.gremifusters.com
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
http://www.dissenygrafic.org/