Convocatòries

Convocatòries curs 2019/2020

En el règim presencial, una unitat formativa es pot avaluar en quatre convocatòries ordinàries com a màxim, excepte la Formació Pràctica (FCT), que es pot avaluar en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre una cinquena convocatòria extraordinària per malaltia, discapacitat o altres motius que condicionin els estudis. La direcció del centre ha de resoldre la sol·licitud.
En cada matrícula (curs), l’alumne disposa de dues convocatòries: la primera és obligatòria i la segona és voluntària. Si l’alumne no es presenta a la segona, aquesta no compta a efectes del còmput màxim de quatre convocatòries i constarà com a “No presentat/da” (NP). La primera convocatòria és en finalitzar la unitat formativa. La segona convocatòria és durant el mes de juny.
La segona convocatòria dels mòduls d’Obra final i de Projecte integrat és durant la primera setmana de setembre. Per presentar-s’hi cal tenir aprovats la resta de mòduls.

Si l’alumne ha perdut el dret a l’avaluació continuada per faltes d’assistència (cal una assistència mínima del 80% de les hores classe) o ha abandonat, perd la primera convocatòria i contarà com a “No avaluat/ada” (NA). En aquest cas, podrà optar a la segona convocatòria. El professor o professora del mòdul establirà com serà la recuperació de la segona convocatòria.
L’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre la renúncia a la convocatòria de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu, i/o de la Formació Pràctica en Empreses, Estudis i Tallers. La renúncia afecta els mòduls no finalitzats, i es mantenen les qualificacions de les unitats formatives obtingudes fins al moment de la renúncia. Els motius s’han de justificar documentalment. Són causes una malaltia o un accident de l’alumne o d’un familiar, la maternitat o paternitat, canvis de condicions en el treball i altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari. La direcció del centre és qui resol la sol·licitud de denúncia.


Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info