Site Overlay

Concurs disseny logotip XXX aniversari colla castellera Tirallongues

Més informació: tirallonguesmanresa@gmail.com

OBJECTIU
L’objectiu del concurs és seleccionar el logotip destinat a representar la imatge del XXX aniversari de la colla castellera Tirallongues de Manresa. El logotip es podrà utilitzar en totes aquelles activitats, publicacions, programes i marxandatge que realitzi la colla castellera durant el període de celebració del seu XXX aniversari.

PROCEDIMENT.
Per aquest concurs el procediment és obert de participació. Per a l’elecció del logotip guanyador es farà servir la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.

PARTICIPANTS
Hi poden participar totes les persones majors d’edat o estudiants de disseny gràfic i belles arts que ho desitgin. Cada concursant podrà presentar diverses propostes, sense estar limitat el nombre d’elles. Caldrà que les obres vagin acompanyades cadascuna d’elles del seu pseudònim, tal com s’explica a l’apartat set d’aquestes bases.

PROPOSTES
Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. Els dissenys es podran elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió fins a tres colors com a màxim. S’aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos. Per tal que logotip pugui ser utilitzat tant en color com en blanc i negre.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
El logotip haurà d’incloure la llegenda “XXX” o “30” en referència al XXX aniversari de l’entitat.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES.
El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i d’acord amb els criteris de valoració que determinin, que, en tot cas hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes.

A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostrin com s’adapta el logotip a espais i formats possibles on es pugui incloure, com per exemple, tríptics, fulletons, pàgines web, marxandatge, etc.

JURAT I VEREDICTE

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per les següents persones representants dels diferents organismes que promouen aquest concurs:

 • Dissenyadors gràfics professionals.
 • El cap de colla de Tirallongues.
 • El president de Tirallongues.
 • Representant/s de la comissió del XXX aniversari de Tirallongues.
 • Representant de promoció de Tirallongues.

Aquestes persones podran delegar la seva representació i participació en el jurat.

Les funcions assignades al jurat són les següents:

 • L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la qual figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió.
 • La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.
 • Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.
 • La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer, en l’acte que tindrà lloc el dia 30 de desembre de 2022 a les 20h al local dels Tirallongues a l’antiga església Casa Caritat, (Plaça Cots 5-7 de Manresa).

Es publicarà també a la pàgina web de Tirallongues (www.tirallongues.cat) així com a les xarxes socials de les quals en fem ús.

El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú. Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
El termini de presentació de propostes serà el 28 de desembre de 2022 fins a les 14 h. Els originals s’hauran de lliurar al Centre Cultural el Casino de Manresa (Passeig de Pere III, 27 de Manresa) de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. I dimarts de 16 a 20:30 h.

La proposta s’haurà de presentar en un DINA4 platonat en cartó ploma, i podrà anar acompanyada d’una breu explicació i documentació relativa a la manera d’adaptació del logotip a diferents espais i formats.
Les propostes es presentaran en dos sobres tancats:
El sobre 1 haurà de contenir en el seu interior les dades identificatives de l’autor/a (nom i cognoms de l’autor/a, adreça, telèfon, i l’adreça del correu electrònic).
Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents dades:

 • Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip del XXX aniversari Tirallongues
 • Pseudònim del/ de la concursant.
  El sobre2 haurà d’incloure la proposta del logotip que s’haurà de presentar en un DINA4 platonat amb cartó ploma (amb el pseudònim a l’anvers de la proposta) acompanyat de tota aquella documentació que l’autor/a consideri oportú, relativa a l’explicació de la proposta. Aquest segon sobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb les següents dades:
 • Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip del XXX aniversari Tirallongues.
 • Pseudònim del/la concursant.

PREMI

 • S’estableix un premi únic per la proposta que hagi estat seleccionada i que tindrà un import de 250 euros i la publicació del logotip guanyador com a imatge del XXX aniversari de la colla castellera Tirallongues.
 • El pagament del premi s’efectuarà una vegada finalitzats tots els tràmits d’aquests.

PROPIETAT INTEL-LECTUAL
El logotip guanyador quedarà en propietat exclusiva i permanent de Tirallongues, el qual es reserva tots els drets de reproducció, ús de divulgació com a logotip i imatge.
L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
Les obres no premiades podran ser recollides al Centre Cultural del Casino de Manresa, en el termini màxim d’un mes a partir del lliurament del premi. Les obres no recollides en el termini seran destruïdes.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de prendre part en aquest concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, l’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
Manresa, novembre de 2022. Tirallongues de Manresa.