Qualificacions

Qualificacions cicles grau mitjà

Unitat formativa (UF): Es valora amb una nota entre 0 i 10 punts, pot tenir un decimal. Es tindran en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts. Les UF se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.
Mòdul formatiu: Obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals. Es calcula de manera ponderada a partir de les hores lectives de les UF que el componen.
Significa que la nota de les UF de més durada tindrà més pes en la nota final del mòdul que la nota de les UF de menys durada. Per aprovar un mòdul cal haver superat totes les UF que el componen.
Obra final: Es qualificarà amb una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals.
Nota final del cicle: És la nota calculada de manera ponderada a partir de les hores lectives de cada mòdul, podrà tenir tres decimals.
Un cop assolida la qualificació final del cicle, que voldrà dir haver aprovat tots els mòduls, l’obra final i haver fet la fase de formació pràctica (FCT), l’alumnat podrà sol·licitar el títol de tècnic/a.

Qualificacions cicles grau superior

Unitat formativa (UF): Es valora amb una nota entre 0 i 10 punts, amb un decimal, tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts. Les UF se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.
Mòdul formatiu: Obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals. Es calcula de manera ponderada a partir dels crèdits ECTS de les UF que el componen. Significa que la nota de les UF de més crèdits ECTS tindrà més pes en la nota final del mòdul que la nota de les UF de menys crèdits ECTS. Per aprovar un mòdul cal haver superat totes les UF que el componen.
Projecte final: Es qualificarà amb una nota entre 0 i 10 punts, sense decimals.
Nota final del cicle: es calcula de manera ponderada a partir dels crèdits ECTS dels mòduls del cicle. Pot tenir tres decimals. Per al “Certificat d’estudis de tècnic/a superior per a l’accés a estudis universitaris” la nota del cicle s’expressarà amb en tres decimals.
Un cop assolida la qualificació final del cicle, que voldrà dir haver aprovat tots els mòduls, el projecte integrat i haver fet la fase de formació pràctica (FCT), l’alumnat podrà sol·licitar el títol de tècnic/a superior.


Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info