Convocatòries / Anul·lació matrícula / Matrícula parcial

Convocatòries

Convocatòries curs 2019/2020

En el règim presencial, una unitat formativa es pot avaluar en quatre convocatòries ordinàries com a màxim, excepte la Formació Pràctica (FCT), que es pot avaluar en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre una cinquena convocatòria extraordinària per malaltia, discapacitat o altres motius que condicionin els estudis. La direcció del centre ha de resoldre la sol·licitud.
En cada matrícula (curs), l’alumne disposa de dues convocatòries: la primera és obligatòria i la segona és voluntària. Si l’alumne no es presenta a la segona, aquesta no compta a efectes del còmput màxim de quatre convocatòries i constarà com a “No presentat/da” (NP). La primera convocatòria és en finalitzar la unitat formativa. La segona convocatòria és durant el mes de juny.
La segona convocatòria dels mòduls d’Obra final i de Projecte integrat és durant la primera setmana de setembre. Per presentar-s’hi cal tenir aprovats la resta de mòduls.

Si l’alumne ha perdut el dret a l’avaluació continuada per faltes d’assistència (cal una assistència mínima del 80% de les hores classe) o ha abandonat, perd la primera convocatòria i contarà com a “No avaluat/ada” (NA). En aquest cas, podrà optar a la segona convocatòria. El professor o professora del mòdul establirà com serà la recuperació de la segona convocatòria.
L’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre la renúncia a la convocatòria de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu, i/o de la Formació Pràctica en Empreses, Estudis i Tallers. La renúncia afecta els mòduls no finalitzats, i es mantenen les qualificacions de les unitats formatives obtingudes fins al moment de la renúncia. Els motius s’han de justificar documentalment. Són causes una malaltia o un accident de l’alumne o d’un familiar, la maternitat o paternitat, canvis de condicions en el treball i altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari. La direcció del centre és qui resol la sol·licitud de denúncia.


Anul·lació matrícula

L’alumnat pot sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula una vegada en tot el cicle a la direcció del centre. L’anul·lació de matrícula abasta tot el curs, afecta els mòduls, la fase de pràctiques i l’obra o projecte que s’estigui cursant. En casos excepcionals, es pot concedir l’anul·lació de determinats mòduls.

L’anul·lació de matrícula s’ha de sol·licitar abans del 25 d’abril.


Matrícula parcial

Els cicles formatius es poden cursar de manera parcial. Això significa cursar únicament determinats mòduls del curs acadèmic.
Els i les alumnes que vulguin fer-ho, han d’omplir la butlleta de matrícula parcial i lliurar-la a secretaria acadèmica. En la butlleta hauran d’informar els mòduls que volen cursar durant el curs acadèmic.

El termini de sol·licitud de matrícula parcial acaba el 30 de setembre.


Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info