Guia Assistència al producte gràfic interactiu

Ubicació curricular

Nivell: grau mitjà.
Titulació: Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic interactiu.
Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual.

Durada total: 1.600 hores (2 cursos acadèmics).
Mòduls formatius: 1.400 hores.
Formació pràctica a l’empresa (FCT): 200 hores.
Referent europeu: CINE-3.


Àmbit professional

L’assistent/a al producte gràfic interactiu desenvolupa la seva activitat i exerceix les seves competències professionals com a realitzador autònom, interpretant les especificacions d’un projecte gràfic donat i realitzant les tasques de producció d’elements en suport web i multimèdia, o com a treballador per compte d’altri, en equips multidisciplinaris de realització parcial o total de productes de comunicació visual interactiva.

Sector productiu

Se situa en empreses relacionades amb la comunicació visual i el producte interactiu: sector audiovisual, empreses multimèdia, agències de publicitat, editorials i publicacions on line, estudis de disseny. Departaments de màrqueting, publicitat, o disseny dins d’empreses.


Ocupacions i llocs de treball rellevants

  • Tractament informàtic, composició i preparació de textos i/o imatges per a l’edició web i multimèdia.
  • Producció i tractament d’elements multimèdia.
  • Tècnic en programes d’edició web.
  • Interpretació de projectes de comunicació interactiva i realització dels seus elements gràfics.
  • Obtenció, correcció i realització del tractament d’elements multimèdia per a llocs web i productes gràfics interactius diversos.

Mòduls formatius / Unitats formatives (UF)

Total hores cicle formatiu 1600 h

Anglès tècnic 66 h
UF1 Anglès tècnic 66 h
Dibuix artístic 99 h
UF1 Color. Iniciació 33 h
UF2 Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació 66 h
Dibuix tècnic 66 h
UF1 Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria plana. Iniciació 33 h
UF2 Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria descriptiva. Iniciació 33 h
Fonaments de disseny gràfic 99 h
UF1 Comunicació visual i disseny. Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació 33 h
UF2 Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica. Iniciació 33 h
UF3 Projecte de disseny gràfic en suport imprès i en suport web. Procés projectual i metodologia. Creativitat. Iniciació 33 h
Formació i orientació laboral 66 h
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: Les propietats especials. Iniciació 22 h
UF2 Incorporació al treball: El procés de cerca de feina. Iniciació 22 h
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi. Iniciació 22 h
Història del disseny gràfic 66 h
UF1 Comunicació visual i les seves manifestacions: El disseny gràfic 15 h
UF2 Història del disseny gràfic: Antecedents, evolució i actualitat 51 h

Mitjans informàtics 99 h
UF1 Introducció als mitjans informàtics 15 h
UF2 Introducció a la imatge bitmap 19 h
UF3 Introducció a la imatge vectorial 20 h
UF4 Introducció a la composició i l’autoedició 45 h
Tipografia 99 h
UF1 Evolució històrica de la tipografia. Iniciació 20 h
UF2 Signe tipogràfic. Iniciació 35 h
UF3 Aplicació tipogràfica. Iniciació 44 h
Volum 99 h
UF1 Espai. Iniciació 33 h
UF2 Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació 66 h
Projectes 33 h
UF1 Projectes. Iniciació 33 h
Obra final 66 h
UF1 Obra final 66 h
Edició web 271 h
UF1 Introducció a la xarxa 15 h
UF2 Llenguatges de programació.
Codi Font 66 h
UF3 Estructura i disseny web 99 h
UF4 Publicació a la xarxa 25 h
UF5 Aplicacions noves i recursos 66 h
Multimèdia 271 h
UF1 Introducció al multimèdia 18 h
UF2 Imatge 54 h
UF3 Vídeo 54 h
UF4 So 49 h
UF5 Animació 54
UF6 Entorns multimèdia i integració de continguts 42 h
Fase de pràctiques en empreses,
estudis o tallers (FCT)
200


Distribució mòduls per curs

HORES 1r CURSHORES 2N CURSHORES TOTALS
Anglès tècnic66 66
Dibuix artístic663399
Dibuix tècnic6666
Edició web18091271
Fonaments de disseny gràfic9999
Formació i orientació laboral
6666
Història del disseny gràfic6666
Mitjans informàtics544599
Multimèdia 132139271
Obra final
6666
Projectes 3333
Tipografia554499
Volum336699
HORES AL CENTRE7846161.400
Formació pràctica a l’empresa (FCT)200200
HORES CICLE7848161.600

Màxim d’hores suspeses per passar a 2n curs: 196 hores (25% de 784 h)