Convalidacions i exempcions

L’alumnat pot iniciar el tràmit de sol·licitud de convalidacions i exempcions des del moment de la matrícula i fins al 31 d’octubre.

Recomanem sol·licitar les convalidacions el primer curs i tan aviat com sigui possible, ja que s’ha d’assistir a classe mentre no hi ha una resolució positiva de les convalidacions.


Convalidacions de mòduls

Depenent dels estudis cursats prèviament i la tipologia de mòduls formatius per convalidar, es podran resoldre des del mateix centre, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Els mòduls convalidats estaran expressats a l’expedient acadèmic com “continguts reconeguts” i si tenen la mateixa denominació i currículum, i són comuns a diversos cicles, hi contarà la qualificació obtinguda en el primer cicle cursat. Els mòduls convalidats sense trasllat de qualificació, no es es tenen en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu.

Documentació necessària per a la tramitació de les sol·licituds:
· Resguard o certificat de matrícula del curs actual.
· Còpia del DNI, passaport o NIE.
· Títol o certificat acadèmic dels ensenyaments cursats.
· Documentació justificativa de la formació cursada: càrrega lectiva, curricular i descripció breu dels continguts. No cal adjuntar aquesta informació si els ensenyaments superats són de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, cicles de formació professional, ensenyaments superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals.


Exempció mòduls per experiència laboral

Es pot sol·licitar l’exempció de mòduls formatius per experiència laboral acreditant, com a mínim, un any d’experiència relacionada amb els coneixements, capacitats i destreses específiques del cicle formatiu que està matriculat l’alumne, d’acord amb la normativa que regula cada títol.
Els mòduls figuraran a l’expedient acadèmic com a “exempt/a” i no computen per calcular la qualificació final de cicle.
Documentació acreditativa original o compulsada:
Treballadors per compte d’altri:
· Document de l’empresa on s’especifiquin les tasques que hi desenvolupa l’alumne/a.
· Contracte de treball.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).

Per treballadors per compte propi:
· Certificat d’alta en el Cens d’obligats tributaris.
· Documentació que evidenciï de l’activitat exercida.
· Història laboral (Seguretat Social).
· Sol·licitud de convalidació signada per l’alumne/a (li proporciona l’escola).


Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info