Avaluació

Criteris generals d’avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat és contínua i es fa per unitats formatives (UF).
L’escola fa un seguiment individualitzat de l’evolució de cada alumne/a.
Cada curs es divideix en dues avaluacions o quadrimestres. Al final del quadrimestre, el tutor/a dóna el butlletí de notes a cada alumne/a personalment. També informa el grup-classe dels temes acordats pel professorat en la Junta d’Avaluació.
Cada professor/a informarà de les activitats de recuperació perquè l’alumne/a pugui superar els mòduls suspesos.

Promoció del curs i repetició

Passarà a segon curs l’alumnat que en l’avaluació final aprovi tots els mòduls del primer curs o suspengui un màxim del 25% de les hores lectives.
No promocionarà l’alumnat que suspengui més del 25% d’hores lectives del curs i haurà de repetir-lo de manera presencial. No haurà de cursar les unitats formatives i els mòduls aprovats.


Extret de la normativa: Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars +info